dnes je 27.2.2024

Input:

331/2005 Z.z., Zákon o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.12.2011

331/2005 Z.z.
ZÁKON
z 23. júna 2005,
o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
425/2010 Z.z.
1. 12. 2010
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
362/2011 Z.z.
1. 12. 2011
mení poznámky pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov, 1) opatrenia na kontrolu a monitorovanie pohybu a zaobchádzania s drogovými prekurzormi a ukladanie správnych sankcií a pokút za porušenie povinností prevádzkovateľa. 2)
§ 2
Orgány štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov
Štátnu správu vo veciach drogových prekurzorov vykonávajú
a) Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len ústav ), 3)
b) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo hospodárstva ),
c) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo vnútra ),
d) Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len colné riaditeľstvo ), colné úrady a colný kriminálny úrad.4)
§ 3
Pôsobnosť ústavu
(1) Ústav
a) kontroluje a posudzuje primeranosť materiálneho, priestorového a personálneho vybavenia pre po- žadovaný druh a rozsah činnosti a administra- tívno-technické opatrenia na zabránenie zneužitia určených látok na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok u prevádzkovateľov, ktorí žiadajú o vydanie povolenia alebo osobitného povolenia. na zaobchádzanie s určenými látkami, 5) ktoré chcú uvádzať na trh, 6) uskutočňovať ich vývoz, 7) dovoz8) alebo vykonávať sprostredkovateľské činnosti9) pri ich vývoze alebo dovoze,
b) vydáva povolenia, osobitné povolenia, registrácie alebo osobitné registrácie podľa osobitných predpisov10) na základe žiadosti prevádzkovateľa a výsledkov kontroly podľa písmena a),
c) vyznačuje zmeny údajov v povolení, v osobitnom povolení, v registrácii alebo v osobitnej registrácii, dočasne pozastavuje činnosť prevádzkovateľov, zrušuje povolenie, osobitné povolenie, registráciu a osobitnú registráciu,
d) vedie evidenciu držiteľov povolení a osobitných povolení a evidenciu držiteľov registrácií a osobitných registrácií.
e) kontroluje dodržiavanie tohto zákona a osobitných predpisov1) v rámci svojej pôsobnosti,
f) oznamuje ministerstvu hospodárstva nedostatky zistené kontrolou s návrhom na uloženie pokuty podľa § 9,
g) poskytuje spoločnému pracovisku ministerstva vnútra a colného riaditeľstva (ďalej len spoločné pracovisko ) zriadenému podľa § 5 ods. 2 bezodkladne požadované informácie súvisiace s plnením úloh podľa tohto zákona.
(2) Pri činnostiach podľa odseku 1 písm. b) a c) postupuje ústav podľa osobitného predpisu.11)
(3) Pri vydávaní osobitných povolení pre prevádzkovateľov, ktorí sú poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti, ústav prihliada na dokumentáciu, ktorú poskytli v rámci žiadosti o vydanie povolení podľa osobitných predpisov.12)
(4) Ústav súčasne s doručením originálu povolenia prevádzkovateľovi, osobitného povolenia prevádzkovateľovi, oznámenia o registrácii prevádzkovateľa alebo oznámenia o osobitnej registrácii prevádzkovateľa podľa odseku 1 písm. b) alebo originálu rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti prevádzkovateľa, zrušení povolenia,