dnes je 19.4.2024

Input:

324/2011 Z.z., Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 23.11.2019

324/2011 Z.z.
ZÁKON
zo 14. septembra 2011
o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
547/2011 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 36 a § 54
402/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
125/2015 Z.z.
1. 7. 2015
mení a dopĺňa § 8 a § 53
391/2015 Z.z.
1. 2. 2016
mení a dopĺňa § 13 a poznámku pod čiarou
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa § 19 a § 73a
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
243/2017 Z.z.
1. 1. 2018
dopĺňa § 64 a poznámku pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 44, § 45 a § 64
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 19, § 20, § 44 a poznámku pod čiarou
153/2019 Z.z.
23. 11. 2019
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
211/2019 Z.z.
1. 8. 2019
mení § 11 a poznámky pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky poskytovania poštových služieb a poštového platobného styku na trhu poštových služieb (ďalej len „trh”),
b) rozsah, podmienky poskytovania a financovanie univerzálnej služby,
c) práva a povinnosti poskytovateľa poštových služieb a ich užívateľa,
d) prístup k verejnej poštovej sieti a požiadavky na hustotu a vybavenie prístupových miest verejnej poštovej siete a kontaktných miest verejnej poštovej siete,
e) pôsobnosť orgánov štátnej správy v poštových službách a štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb,
f) štátnu reguláciu poštových služieb a poštového platobného styku a
g) priestupky a iné správne delikty na úseku poštových služieb.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na činnosti vykonávané dopravcami alebo zasielateľmi; ustanovenia § 7 ods. 3, § 13 ods. 2 písm. g), § 59 ods. 2 písm. d) a § 62 ods. 6 tým nie sú dotknuté.
§ 2
Poštové služby a poštový platobný styk
(1) Poštové služby sú služby poskytované na účely dodania poštovej zásielky, a to vybranie a distribúcia poštovej zásielky.
(2) Vybranie poštovej zásielky je prevzatie poštovej zásielky poštovým podnikom od odosielateľa alebo od podávateľa, vrátane prevzatia prostredníctvom prístupového miesta poštovej siete alebo kontaktného miesta poštovej siete. Ak odosielateľ alebo podávateľ poskytne údaje v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na účely spracovania a vytvorenia poštovej zásielky z nich, je poštová zásielka vybraná momentom jej vytvorenia z takýchto údajov, ak vytvorenie poštovej zásielky vykoná poštový podnik.
(3) Distribúcia je spracovanie poštovej zásielky po jej vybraní na prepravné smery alebo miesta dodania až po jej dodanie, ktoré zahŕňa triedenie, prepravu a dodanie poštovej zásielky.
(4) Dodanie poštovej zásielky je odovzdanie poštovej zásielky adresátovi alebo oprávnenému prijímateľovi spôsobom podľa tohto zákona, zmluvy o poskytnutí poštovej služby (ďalej len „poštová zmluva”) a obchodných podmienok1) poštového podniku, podľa ktorých poskytuje poštové služby na trhu (ďalej len „poštové podmienky”) a na mieste uvedenom v adrese poštovej zásielky, na mieste určenom v poštových podmienkach alebo na mieste, ktoré je s poštovým podnikom vopred dohodnuté.
(5) Užívateľom poštovej služby je odosielateľ a adresát.
(6) Podávateľ je osoba, ktorá v mene odosielateľa odovzdá poštovému podniku poštovú zásielku na účel jej vybrania.
(7) Oprávnený prijímateľ je osoba, ktorá je v mene adresáta oprávnená prevziať poštovú zásielku.
(8) Poštový platobný styk je dodanie peňazí podľa údajov v poukaze poštového platobného styku (ďalej len „poštový poukaz”) poukázaných odosielateľom adresátovi na výplatu v hotovosti alebo sprostredkovaním pripísania na bankový účet.
(9) Poštovou službou nie je
a) vytvorenie poštovej zásielky, ak k vytvorenej poštovej zásielke nie je vykonaná distribúcia osobou, ktorá ju vytvorila alebo ak po vytvorení je poštová zásielka osobou, ktorá ju vytvorila, odovzdaná z