dnes je 27.2.2024

Input:

323/1992 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), v znení účinnom k 1.5.2021

323/1992 Zb.
Slovenskej národnej rady
zo 6. mája 1992
o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
397/2000 Z.z.
1. 12. 2000
mení, 26 novelizačných bodov
561/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení § 29, § 30, dopĺňa nové § 73a a § 73b
526/2002 Z.z.
1. 1. 2003
mení, 19 novelizačných bodov
527/2002 Z.z.
1. 1. 2003
mení § 3, dopĺňa nový § 73j
357/2003 Z.z.
1. 9. 2003
mení, 13 novelizačných bodov
357/2003 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 73aa a § 73k
514/2003 Z.z.
1. 7. 2004
mení § 40 ods. 1
420/2004 Z.z.
1. 9. 2004
dopĺňa § 3 nový ods. 3
562/2004 Z.z.
1. 11. 2004
dopĺňa § 56 a nový § 63a
757/2004 Z.z.
1. 4. 2005
mení § 31 a § 93
126/2005 Z.z.
12. 4. 2005
ruší § 100b ods. 1
521/2005 Z.z.
1. 1. 2006
meni § 31 a § 93
477/2008 Z.z.
1. 1. 2009
meni § 91
304/2009 Z.z.
1. 9. 2009
meni a dopĺňa 16 novelizačných bodov
141/2010 Z.z.
1. 7. 2010
dopĺňa § 73k
299/2013 Z.z.
1. 11. 2013
mení § 10, § 11, § 14, § 21 a § 23
335/2012 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa § 11 a § 21
366/2013 Z.z.
1. 1. 2014
dopĺňa § 14 a § 100d
267/2015 Z.z.
1. 12. 2015
meni a dopĺňa 98 novelizačných bodov
390/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 73k a poznámku pod čiarou
440/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 6
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 11 a poznámku pod čiarou
389/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov a poznámku pod čiarou
279/2020 Z.z.
1. 11. 2020
dopĺňa § 39
68/2021 Z.z.
1. 5. 2021
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov a poznámku pod čiarou
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Tento zákon upravuje
a) postavenie a činnosť notárov,
b) samosprávu notárov.
§ 2
(1) Notár je štátom určenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa tohto zákona.
(2) Notári svojím postavením a svojou činnosťou dbajú o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom.
(3) Notársky úrad predstavuje súbor právomocí udelených na dobu neurčitú štátom notárovi ako fyzickej osobe na výkon notárskej činnosti a na ďalšiu činnosť podľa tohto zákona, trvalo spojených so sídlom, do ktorého bol notár vymenovaný.
§ 3
(1) Notárskou činnosťou je
a) spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch (§ 46 až 54),
b) osvedčovanie právne významných skutočností (§ 56 až 64),
c) konanie vo veciach notárskych úschov (ďalej len „úschov”) (§ 65 až 68),
d) konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov (§ 73a až 73k),
e) činnosť osvedčujúcej osoby.1)
(2) Ak tak ustanoví tento zákon osobitný zákon, 1a) notár vykonáva aj ďalšie činnosti.
(3) Ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak, notár môže ako svoju osobitnú činnosť vykonávať funkciu mediátora1aa) a funkciu rozhodcu.1b)
(4) Listiny a osvedčovacie doložky (§ 56 ods. 2) vyhotovené v rámci notárskej činnosti (ďalej len „notárska listina”), ich osvedčené odpisy, potvrdenia a výpisy z notárskych centrálnych registrov a listiny vyhotovené pri činnosti podľa odseku 2 sú verejnými listinami.
§ 4
(1) Notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa § 3 ods. 2 (ďalej len „notárska činnosť”) môže vykonávať len notár.
(2) Pri výkone svojej činnosti postupuje notár nestranne a nezávisle. Je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi.
(3) Pri výkone notárskej činnosti má notár postavenie verejného činiteľa.1c)
(4) Vykonávanie notárskej činnosti je výkonom verejnej moci.
§ 5
V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár fyzickým osobám a právnickým osobám (ďalej len „účastník”)
a) poskytovať právne rady,
b) spisovať iné listiny,
c) vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku, ak zákon neustanovuje inak.
d) poskytnúť zastupovanie v katastrálnom konaní.
§ 6
(1) Výkon notárskej činnosti je nezlučiteľný so štátnozamestnaneckým pomerom, s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, podnikaním, členstvom v štatutárnom orgáne alebo v kontrolnom orgáne právnickej osoby vykonávajúcej podnikateľskú činnosť a s inou zárobkovou činnosťou, ak nejde o činnosť podľa odseku 2.
(2) Výkon notárskej činnosti je zlučiteľný so správou majetku notára a majetku jemu blízkych osôb,1d) s vedeckou činnosťou, pedagogickou činnosťou, publikačnou činnosťou, umeleckou činnosťou, so znaleckou činnosťou, s tlmočníckou činnosťou, prekladateľskou činnosťou a športovou činnosťou a s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva a s výkonom funkcie poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku. Notár nemôže vykonávať znaleckú činnosť vo veciach, v ktorých pôsobí ako súdny komisár.
§ 7
(1) Notár môže zamestnávať zamestnancov (§ 20 až 28).