dnes je 27.2.2024

Input:

314/2018 Z.z., Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.5.2020

314/2018 Z.z.
ZÁKON
z 24. októbra 2018
o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
413/2019 Z.z.
1. 5. 2020
mení § 160
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje organizáciu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd”), postavenie jeho sudcov, postavenie Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária ústavného súdu”) a konanie pred ústavným súdom.
§ 2
Postavenie a sídlo ústavného súdu
(1) Ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti.
(2) Sídlom ústavného súdu je mesto Košice.
DRUHÁ ČASŤ
ORGANIZÁCIA, RIADENIE A ROZHODOVANIE ÚSTAVNÉHO SÚDU
§ 3
Zloženie ústavného súdu
(1) Ústavný súd sa skladá z 13 sudcov ústavného súdu, z ktorých jeden je predsedom ústavného súdu a jeden podpredsedom ústavného súdu.
(2) Predsedu ústavného súdu a podpredsedu ústavného súdu vymenúva zo sudcov ústavného súdu prezident Slovenskej republiky (ďalej len „prezident”).
§ 4
Predseda ústavného súdu
(1) Ústavný súd riadi predseda ústavného súdu.
(2) Predseda ústavného súdu
a) koná v mene ústavného súdu a zastupuje ho navonok,
b) zabezpečuje riadny chod ústavného súdu prostredníctvom kancelárie ústavného súdu,
c) prijíma sľub zvoleného kandidáta na funkciu prezidenta,
d) na základe oznámenia prezidenta písomne oznamuje predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky skutočnosť, že prezident sa vzdal svojej funkcie,
e) plní ďalšie úlohy, ktoré mu ukladá zákon.
(3) Ak nie je prítomný predseda ústavného súdu ani podpredseda ústavného súdu alebo ak nie je nikto vymenovaný do funkcie predsedu ústavného súdu ani do funkcie podpredsedu ústavného súdu, neodkladné úlohy predsedu ústavného súdu vykoná ten zo služobne najstarších sudcov ústavného súdu, ktorý je vekom najstarší, ak nebol poverený sudca ústavného súdu podľa odseku 4.
(4) Predseda ústavného súdu môže písomne poveriť plnením úloh predsedu ústavného súdu v určenom rozsahu aj niektorého zo sudcov ústavného súdu.
§ 5
Podpredseda ústavného súdu
(1) Podpredseda ústavného súdu dočasne vykonáva právomoci predsedu ústavného súdu, ak predseda ústavného súdu nie je vymenovaný.
(2) Podpredseda ústavného súdu zastupuje predsedu ústavného súdu, ak predseda ústavného súdu
a) poverí podpredsedu ústavného súdu zastupovaním alebo
b) nemôže svoju funkciu vykonávať; o zastupovaní v takom prípade rozhodne na návrh podpredsedu ústavného súdu plénum ústavného súdu.
(3) Podpredseda ústavného súdu koná podľa odseku 1 vo funkcii „podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky dočasne vykonávajúci právomoci predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky”, inak koná vo funkcii „podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky”.
§ 6
Rozhodovanie ústavného súdu
(1) Ústavný súd rozhoduje v pléne alebo v senátoch.
(2) Vec na rozhodnutie pléna ústavného súdu alebo senátu ústavného súdu pripravuje a na zasadnutí pléna ústavného súdu alebo senátu ústavného súdu o nej referuje sudca ústavného súdu, ktorému bola vec pridelená podľa § 46 (ďalej len „sudca spravodajca”), ak tento zákon v § 7 alebo v § 13 neustanovuje inak.
Plénum