dnes je 27.2.2024

Input:

307/2020 Z.z., Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania, v znení účinnom k 15.2.2021

307/2020 Z. z.
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 5. novembra 2020
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
61/2020 Z.z.
15. 2. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad”) podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 5 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
(1) Týmto opatrením sa ustanovuje
a) rozsah, spôsob a ďalšie podrobnosti o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov (ďalej len „dotácia”) obci, mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo mestskej časti mesta Košice (ďalej len „obec”),
b) výška odmeny asistenta sčítania, ktorý nemá nárok na náhradu mzdy alebo náhradu platu podľa § 16 ods. 1 zákona alebo nie je v pracovnom pomere k obci alebo k zariadeniu podľa § 16 ods. 2 zákona, za činnosť stacionárneho asistenta sčítania alebo za činnosť mobilného asistenta sčítania.
(2) Na účely tohto opatrenia sa kontaktným miestom podľa § 3 písm. g) zákona rozumie kontaktné miesto zriadené obcou.
§ 2
Dotácia sa skladá z
a) paušálnej sumy, ktorá sa určí podľa počtu obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na území obce k 31. decembru 2019 podľa údajov štatistického úradu, vo výške
1. 1 700 eur pri počte do 499 obyvateľov vrátane,
2. 2 100 eur pri počte od 500 obyvateľov do 9 999 obyvateľov vrátane,
3. 2 800 eur pri počte 10 000 a viac obyvateľov,
b) sumy, ktorá sa vypočíta ako súčin 0,80 eura a počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce podľa údajov štatistického úradu k 31. decembru 2019.
§ 3
(1) Dotácia sa poskytuje výlučne na úhradu bežných výdavkov obce súvisiacich s personálnym, materiálnym, technickým a organizačným zabezpečením sčítania obyvateľov, a to na
a) odmenu podľa osobitného predpisu,1) ktorá sa vyplatí zamestnancovi obce v pracovnom pomere za vykonávanie činnosti
1. kontaktnej osoby,
2. kontaktnej osoby, stacionárneho asistenta sčítania a mobilného asistenta sčítania,
3. kontaktnej osoby a stacionárneho asistenta sčítania,
4. stacionárneho asistenta sčítania,
5. mobilného asistenta sčítania,
b) odmenu za vykonávanie činnosti kontaktnej osoby, ktorá sa vyplatí
1. fyzickej osobe na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru uzavretej na tento druh práce,
2. starostovi obce alebo zástupcovi starostu obce na základe uznesenia obecného zastupiteľstva,