dnes je 20.5.2024

Input:

30/2019 Z.z., Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.3.2024

30/2019 Z.z.
ZÁKON
z 29. januára 2019
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
221/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení a dopĺňa § 39 a § 50 a poznámky pod čiarou
287/2020 Z.z.
1. 11. 2020
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
287/2020 Z.z.
1. 1. 2022
mení § 33
431/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení 2 novelizačné body
9/2023 Z.z.
1. 2. 2023
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
309/2023 Z.z.
1. 3. 2024
dopĺňa 2 novelizačné body
7/2024 Z.z.
1. 2. 2024
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky prevádzkovania hazardných hier a podmienky propagovania hazardných hier,
b) podmienky používania technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier,
c) práva a povinnosti prevádzkovateľa hazardnej hry, dozorovaného subjektu a hráča,
d) postavenie a pôsobnosť národnej lotériovej spoločnosti,
e) vznik a pôsobnosť Úradu pre reguláciu hazardných hier (ďalej len „úrad”) a pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií”) a Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky v oblasti hazardných hier,
f) pôsobnosť obcí v oblasti hazardných hier,
g) štátny dozor nad prevádzkovaním hazardných hier, propagovaním hazardných hier a nad súvisiacimi činnosťami v rozsahu vymedzenom týmto zákonom (ďalej len „dozor”).
(2) Účelom tohto zákona je vo verejnom záujme vytvoriť podmienky na ochranu verejného poriadku pri prevádzkovaní hazardných hier a zabezpečenie spoločenskej kompenzácie rizík vyplývajúcich z prevádzkovania hazardných hier a účasti na nich.
(3) Tento zákon sa vzťahuje na hazardné hry dostupné na území Slovenskej republiky.
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) osobou poverenou výkonom dozoru zamestnanec úradu, ktorý v mene úradu vykonáva dozor,
b) žiadateľom právnická osoba, ktorá podala žiadosť o udelenie individuálnej licencie,
c) skupinou žiadateľa skupina fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré sú navzájom vo vzťahu kontroly1) alebo ktoré sú kontrolované jednou fyzickou osobou alebo právnickou osobou,
d) prevádzkovateľom hazardnej hry právnická osoba, ktorej udelil úrad individuálnu licenciu, alebo právnická osoba, ktorá splnila podmienky všeobecnej licencie vydanej úradom a podala oznámenie podľa § 38,
e) prevádzkovaním hazardnej hry vykonávanie alebo zmluvné zabezpečenie vykonávania činností potrebných na realizáciu hazardnej hry,
f) príslušným správcom odvodu úrad alebo obec, na území ktorej bolo povolené prevádzkovanie hazardnej hry,
g) herným plánom súbor pravidiel zahŕňajúcich pravidlá hazardnej hry, pravidlá a spôsob prijímania stávok a ich výšku, pravidlá a spôsob vykonania stávky, ak podstatou hazardnej hry je aj určenie stávky, výšku manipulačnej prirážky, ak ju bude žiadateľ vyžadovať od hráčov, počet žrebov a cena jedného žrebu, ak sa budú vydávať, možnosti vrátenia vkladu, pravidlá, lehoty a spôsob vyplácania výhry, reklamačný poriadok a ďalšie náležitosti uvedené v tomto zákone,
h) reklamačným poriadkom súbor pravidiel určujúcich podmienky reklamácie vrátane spôsobu a lehoty na uplatnenie reklamácie a spôsobu a lehoty na jej vybavenie,
i) pravidlami hazardnej hry podmienky účasti na hazardnej hre, spôsob určenia výsledku hazardnej hry, výhercov, výhry a jej výšky,
j) hráčom fyzická osoba, ktorá splnila podmienky účasti na hazardnej hre,
k) licenciou individuálna licencia alebo všeobecná licencia,
l) stávkou hráčom určená hodnota, ktorá bude porovnávaná s hodnotou určujúcou výsledok