dnes je 4.3.2024

Input:

296/2020 Z.z., Zákon o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2025

296/2020 Z. z.
ZÁKON
z 21. októbra 2020
o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
171/2022 Z.z.
1. 6. 2022
dopĺňa § 12
356/2022 Z.z.
4. 11. 2022
dopĺňa § 13
399/2022 Z.z.
1. 1. 2025
mení a dopĺňa § 3
443/2023 Z.z.
25. 11. 2023
dopĺňa § 14
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje poskytovanie 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávky.
§ 2
Podmienky nároku na 13. dôchodok
Nárok na 13. dôchodok má poberateľ dôchodku, ktorý má v novembri kalendárneho roka nárok na výplatu
a) starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku podľa osobitných predpisov,1)
b) výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku prekvalifikovaného podľa osobitného predpisu2) zo starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku, dôchodku za výsluhu rokov, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku priznaného podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení, na ktoré vznikol nárok do 30. apríla 1998 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa predpisu účinného od 1. mája 1998 alebo na ktoré vznikol nárok do 30. júna 2002 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu,2)
c) vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku po poberateľovi prekvalifikovaného starobného dôchodku, prekvalifikovaného invalidného dôchodku, prekvalifikovaného čiastočného invalidného dôchodku alebo prekvalifikovaného dôchodku za výsluhu rokov.
§ 3
Suma 13. dôchodku
(1) Suma 13. dôchodku
a) je 300 eur, ak úhrn súm plnení podľa odseku 3 a § 2 je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,3)
b) sa určí podľa vzorca uvedeného v prílohe, ak úhrn súm plnení podľa odseku 3 a § 2 je vyšší ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu; suma 13. dôchodku je najmenej 50 eur.
(2) Suma 13. dôchodku podľa odseku 1 písm. b) sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
(3) Na určenie sumy 13. dôchodku sa do úhrnu súm plnení započítava aj
a) dôchodok vyplácaný z cudziny, ktorý je obdobný dôchodku uvedenému v písmene b) alebo § 2,
b) dôchodok vyplácaný podľa osobitného predpisu,2) ktorý nie je uvedený v § 2 písm. b) a c),
c) dôchodok vyplácaný zo starobného dôchodkového sporenia okrem
1. poslednej splátky starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného programovým výberom, ak je táto splátka vyplatená spolu s predposlednou splátkou,
2. starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplateného programovým výberom v jednej splátke,
3. podielu na prebytku z výnosov z umiestnenia prostriedkov technických rezerv podľa osobitného predpisu,3a)
d) vyrovnávací príplatok,4)
e) dávka vyplácaná z cudziny, ktorá je obdobná vyrovnávaciemu príplatku.
(4) Na prepočet dôchodku podľa odseku 3 písm. a) a dávky podľa odseku 3 písm. e), ktoré sa poberateľovi dôchodku vyplácajú v cudzej mene, sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,5) ktorý je platný k 1. septembru