dnes je 17.4.2024

Input:

269/2020 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19, v znení účinnom k 2.4.2021

269/2020 Z. z.
[zrušené č. 182/2021 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. septembra 2020
na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
291/2020 Z.z.
27. 10. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
428/2020 Z.z.
30. 12. 2020
mení § 3
2/2021 Z.z.
9. 1. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
121/2021 Z.z.
2. 4. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”) podľa § 7 ods. 4 a 6 a § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 173/2015 Z. z. (ďalej len „zákon”) nariaďuje:
§ 1
Vláda nariaďuje vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie a ich financovanie v čase vyhláseného núdzového stavu.1)
§ 2
Organizácia výroby a organizácia služieb
(1) Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) zákona príslušným ministerstvám, určeným ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona na zabezpečenie
a) činnosti určených karanténnych zariadení,
b) prednostnej výroby určených zdravotníckych pomôcok alebo liekov,
c) služieb v oblasti prednostného zásobovania zdravotníckych zariadení liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami.
(2) Na realizáciu karanténnych opatrení určí subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona vybrané zariadenia vo svojej pôsobnosti ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona.
(3) Na realizáciu karanténnych opatrení určí okresný úrad v súlade s požiadavkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vybrané zariadenia vo svojej územnej pôsobnosti ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona.
(4) Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b) zákona subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona na zabezpečenie podporných služieb pre prevádzku karanténnych zariadení určených podľa odsekov 2 a 3 a na podporu činností orgánov krízového riadenia, záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému, ako aj na iné strategické účely.
(5) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zabezpečí výrobu a dodávku pitnej vody z nezávadných zdrojov subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti do oblastí s karanténnymi opatreniami, kde nie je zabezpečená dodávka pitnej vody,2) určených príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
(6) Opatrenia podľa odsekov 1 až 5 sa vykonajú vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8, § 9 ods. 1 písm. b) zákona alebo podľa § 16 ods. 3 písm. c) zákona.
(7) Na zabezpečenie prednostnej výroby určených zdravotníckych pomôcok alebo liekov Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky určí podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona vybrané organizácie ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona. S určeným subjektom hospodárskej mobilizácie