dnes je 19.4.2024

Input:

263/1999 Z.z., Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

263/1999 Z.z.
[zrušené č. 523/2003 Z.z.]
ZÁKON
zo 14. septembra 1999
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
Zmena: 557/2001 Z.z.
Zmena: 530/2002 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Predmet úpravy
§ 1
(1) Tento zákon ustanovuje
a) metódy a postupy verejného obstarávania používané obstarávateľmi pri uzavieraní verejných zmlúv na dodanie tovaru, verejných zmlúv na zhotovenie prác alebo verejných zmlúv na poskytnutie služieb,
b) zriadenie a pôsobnosť Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad”).
(2) Pri verejnom obstarávaní sa uplatňuje princíp priehľadnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, hospodárskej súťaže pri dodržiavaní zásad hospodárnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.
§ 2
(1) Obstarávatelia sú povinní pri uzavieraní verejných zmlúv používať metódy a postupy verejného obstarávania podľa tohto zákona.
(2) Povinnosť obstarávateľov podľa odseku 1 sa vzťahuje na obstarávanie
a) výrobkov, zariadení a iných vecí ponúkaných na trhu a určených na predaj (ďalej len „tovar”),
b) stavebných prác a s nimi súvisiacich dodávateľských prác potrebných na zhotovenie stavby (ďalej len „práce”) v pozemnom staviteľstve alebo v inžinierskom staviteľstve,
c) finančných služieb, právnych služieb, projektových služieb, remeselných služieb a ďalších služieb (ďalej len „služby”).
(3) Povinnosť obstarávateľov podľa odseku 1 sa nevzťahuje na uzavieranie zmlúv,
a) ktorých predmet tvoria utajované skutočnosti,
b) ktorých predmetom je dodanie tovarov, zhotovenie prác alebo poskytnutie služieb, pri ktorých sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo ak si to vyžaduje ochrana záujmov bezpečnosti Slovenskej republiky alebo ak si to vyžaduje ochrana Slovenskej informačnej služby,
c) ktoré sa uzavierajú v súlade s postupom podľa medzinárodnej dohody a ich predmetom je dodanie tovarov, zhotovenie prác alebo poskytnutie služieb na spoločnú realizáciu alebo využívanie projektu štátmi, ktoré k tejto dohode pristúpili,
d) o umiestnení cudzích vojsk na území Slovenskej republiky podľa medzinárodnej dohody,
e) ktoré sú v súlade s postupmi určenými medzinárodnou organizáciou,
f) ktoré uzaviera Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany”) a organizácie v jeho pôsobnosti a súvisia s výrobou zbraní, streliva alebo vojenského materiálu alebo s obchodom s nimi,
g) ktorých predmetom je poskytnutie služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou rozhlasových programov a televíznych programov rozhlasovými spoločnosťami a televíznymi spoločnosťami,
h) ktorých predmetom je poskytovanie služieb súvisiacich s vysielacím časom rozhlasového a televízneho vysielania,
i) ktorých predmetom je poskytovanie hlasových služieb a dátových telekomunikačných služieb šírených káblovým, terestriálnym alebo satelitným spôsobom,
j) týkajúcich sa právnych služieb v rozhodcovských veciach alebo arbitrážnych veciach,
k) ktorých predmetom je poskytovanie finančných služieb súvisiacich s emisiou, predajom, nákupom a prevodom