dnes je 20.5.2024

Input:

262/2020 Z.z., Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky

262/2020 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 11. septembra 2020,
ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 13d ods. 6 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení zákona č. 140/2019 Z. z. (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky pre nedostatkové regulované povolanie uvedené v zozname nedostatkových regulovaných povolaní na účely stabilizačnej pôžičky podľa § 13a ods. 2 zákona, je
a) jedna tretina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške do 6 000 eur vrátane,
b) jedna šestina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške od 6 001 eur do 12 000 eur vrátane,
c) jedna devätina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške od 12 001 eur do 18 000 eur vrátane,
d) jedna dvanástina, ak bola stabilizačná pôžička poskytnutá vo výške viac ako 18 000 eur.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Branislav Gröhling v. r.