dnes je 29.5.2024

Input:

25/2004 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť, v znení účinnom k 1.9.2018

25/2004 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 15. decembra 2003,
ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
563/2004 Z.z.
1. 11. 2004
mení, 8 novelizačných bodov
150/2007 Z.z.
1. 4. 2007
mení, 27novelizačných bodov
656/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
232/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
98/2012 Z.z.
1. 4. 2012
mení a dopĺňa §2, §4 a §28
291/2012 Z.z.
1. 10. 2012
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
148/2013 Z.z.
15. 6. 2013
dopĺňa § 19
399/2013 Z.z.
1. 12. 2013
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
91/2015 Z.z.
7. 5. 2015
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
91/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
334/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
265/2017 Z.z.
8. 11. 2017
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
265/2017 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
178/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
178/2018 Z.z.
1. 10. 2018
doteraz neuvedené
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon ) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a) vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis údajov do obchodného registra, návrhov na zápis zmeny zapísaných údajov a návrhov na výmaz zapísaných údajov,
b) zoznam listín, ktoré je potrebné k týmto návrhom priložiť.
Základné ustanovenia
§ 2
(1) Návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov sa podávajú na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách.
(2) Tlačivá na podávanie návrhov podľa odseku 1 majú okrem listinnej podoby aj elektronickú podobu. Elektronickou podobou tlačiva na podávanie návrhov podľa odseku 1 je elektronický formulár zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý umožňuje vytvorenie návrhu podľa odseku 1 v elektronickej podobe vo formáte XML.
§ 3
K návrhom podľa § 2 sa prikladajú listiny, ktoré sú uvedené v jednotlivých ustanoveniach tejto vyhlášky a v prílohách.
§ 4
(1) K návrhu podľa § 2 sa priloží doklad osvedčujúci zaplatenie súdneho poplatku podľa osobitného zákona.1) Ak sa návrh podľa § 2 podáva na viacerých tlačivách, doklad osvedčujúci zaplatenie súdneho poplatku sa priloží iba k jednému z tlačív.
(2) K návrhu podľa § 2 sa prikladá listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra podľa osobitného predpisu.1a)
(3) Ak návrh podľa § 2 podáva osoba splnomocnená navrhovateľom, priloží sa k nemu písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona alebo podľa § 5a ods. 4 zákona v prípade elektronického podania.
(4) Ak sa navrhuje zapísať zahraničná fyzická osoba ako osoba oprávnená konať v mene podnikateľa, k návrhu na zápis údajov do obchodného registra alebo k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov sa priloží doklad o povolení na pobyt tejto osoby v Slovenskej republike; to neplatí, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo občana členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
(5) Ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy, k návrhu podľa § 2 sa priloží čestné vyhlásenie navrhovateľa, v ktorom je tento údaj uvedený. Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.
(6) V elektronickom formulári podľa § 2 ods. 2 sa položky „obec” (v Slovenskej republike) a „štát” vypĺňajú výberom z číselníkových hodnôt podľa osobitných predpisov.1b) .
Podnikateľ fyzická osoba
§ 5