dnes je 27.2.2024

Input:

249/2011 Z.z., Zákon o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších předpisov

249/2011 Z.z.
Zákon
z 30. júna 2011
o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
 
 
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
(1) Tento zákon upravuje
a) posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie,
b) audit bezpečnosti pozemnej komunikácie,
c) riadenie a kontrolu bezpečnosti pozemnej komunikácie v užívaní,
d) podmienky výkonu činnosti audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie a jeho práva a povinnosti,
e) pôsobnosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) v oblasti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií,
f) zodpovednosť za porušenie ustanovení tohto zákona.
(2) Tento zákon sa vzťahuje na pozemné komunikácie, ktoré sú súčasťou transeurópskej cestnej siete v etape ich plánovania, výstavby a užívania, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na cestné tunely.
§ 2
Posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie
(1) Posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie je komparatívna analýza vplyvu navrhovanej novej pozemnej komunikácie alebo navrhovanej podstatnej zmeny existujúcej pozemnej komunikácie, ktorá ovplyvní dopravný prúd na dosahovanú bezpečnosť cestnej siete (ďalej len „posudzovanie vplyvu na bezpečnosť”). Účelom posudzovania vplyvu na bezpečnosť je zhodnotenie prvkov posudzovania vplyvu na bezpečnosť.
(2) Bezpečnostný audítor pri posudzovaní vplyvu na bezpečnosť použije postup ustanovený vykonávacím predpisom.
(3) Posudzovanie vplyvu na bezpečnosť je povinný zabezpečiť stavebník pozemnej komunikácie (ďalej len „stavebník”). Posudzovaniu vplyvu na bezpečnosť podlieha dokumentácia pre územné konanie alebo dokumentácia pre stavebné konanie, ak si stavebné zmeny na existujúcej pozemnej komunikácii nevyžadujú vydanie územného rozhodnutia; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.1)
(4) Výsledkom posudzovania vplyvu na bezpečnosť je správa o posudzovaní vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie na bezpečnosť cestnej siete (ďalej len „správa o posudzovaní vplyvu na bezpečnosť”), ktorá obsahuje najmä
a) vysvetlenie hľadísk bezpečnosti navrhovanej pozemnej komunikácie alebo navrhovanej podstatnej zmeny existujúcej pozemnej komunikácie, ktoré prispievajú k voľbe navrhovaného riešenia,
b) informácie potrebné na analýzu efektívnosti predpokladaných nákladov rôznych posudzovaných možností z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky,
c) návrhy a odporúčania na odstránenie alebo zníženie predpokladaných rizík, ktoré vyplývajú z vlastností navrhovanej pozemnej komunikácie alebo navrhovanej podstatnej zmeny existujúcej pozemnej komunikácie a majú alebo môžu mať vplyv na bezpečnosť cestnej premávky,
d) návrhy na odstránenie rozporov s platnými právnymi predpismi, slovenskými technickými normami a technickými predpismi v dokumentácii.
(5) Správa o posudzovaní vplyvu na bezpečnosť je podkladom na záväzné stanovisko2) cestného správneho orgánu predkladaného v územnom konaní. Stavebník predloží cestnému správnemu orgánu aj vyhodnotenie, či vyhovel návrhom a odporúčaniam obsiahnutým v správe o posudzovaní