dnes je 20.5.2024

Input:

246/2020 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská

246/2020 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. augusta 2020,
ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská
Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 1 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) nariaďuje:
§ 1
(1) Vyhlasuje sa chránený areál Kamenínske slaniská (ďalej len „chránený areál”). Súčasťou chráneného areálu je územie európskeho významu SKUEV0066 Kamenínske slaniská podľa osobitného predpisu.1)
(2) Chránený areál sa nachádza v okrese Nové Zámky v katastrálnom území Kamenín a v katastrálnom území Kamenný Most. Celková výmera chráneného areálu je 119,4971 ha.
(3) Hranica chráneného areálu je vymedzená v prílohe č. 1. Hranica chráneného areálu vymedzená geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačuje v katastri nehnuteľností. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica chráneného areálu, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny a na Okresnom úrade Nové Zámky.
(4) Ciele starostlivosti o chránený areál, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia upravuje program starostlivosti o chránený areál podľa § 54 ods. 5 zákona.
§ 2
Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany chráneného areálu, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Na území chráneného areálu platí štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2020.2)
 
Igor Matovič v. r.
 
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 246/2020 Z. z.
VYMEDZENIE HRANICE CHRÁNENÉHO AREÁLU
Územie chráneného areálu je vymedzené podľa katastrálnych máp vygenerovaných z VGI súborov so stavom katastra nehnuteľností k 1. júlu 2020, z ktorých bola hranica chráneného areálu prenesená do digitálnej Základnej mapy Slovenskej republiky (SVM50) v mierke 1 : 50 000.
Popis hranice chráneného areálu
Navrhovaný chránený areál sa nachádza v katastrálnom území Kamenín a Kamenný most. Pozostáva zo štyroch oddelených častí.
Hranica centrálnej časti sa tiahne severojužným smerom v priestore medzi obcami Kamenín a Kamenný Most. Začína pri zástavbe rodinných domov v južnej časti obce pri päte železničného násypu. Odtiaľ pokračuje 140 m východne, kde sa následne láme na juh a pokračuje 120 m po ochranný násyp. Tam sa hranica stáča na juhovýchod a po 490 m sa vracia juhozápadne k bezmennému melioračnému kanálu, pozdĺž ktorého následne pokračuje z ľavej strany toku 380 m juhovýchodne. Odtiaľ sa hranica stáča južným smerom kopírujúc rozhranie lúčnych porastov a polí po severný cíp pristávacej dráhy letiska Kamenný Most. Hranica ďalej pokračuje juhovýchodne po protipovodňovú hrádzu potoka Paríž pri prístupovej ceste k letiskovým budovám. Tu hranica súbežne s protipovodňovou hrádzou potoka Paríž pokračuje po jej päte po železničný most. Pozdĺžne so železničným násypom sa po jeho päte tiahne 145 m severne, odtiaľ sa vracia 70 m juhovýchodne a následne sa stáča severovýchodne. Po 800 m sa stáča na sever a okrajom lúk pokračuje po trigonometrický bod 113,3. Hranica ďalej obchádza polia po železničný násyp a pozdĺž neho pokračuje severne do