dnes je 17.4.2024

Input:

222/1996 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.7.2006

222/1996 Z.z.
Z Á K O N
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 4. júla 1996
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
58/1997 Z.z.
7. 3. 1997
mení prílohu
229/1997 Z.z.
1. 9. 1997
mení prílohu
281/1997 Z.z.
29. 10. 1997
mení prílohu
288/1997 Z.z.
1. 1. 1998
mení prílohu
384/1997 Z.z.
1. 1. 1998
mení prílohu
117/1998 Z.z.
1. 5. 1998
mení prílohu
195/1998 Z.z.
1. 7. 1998
mení prílohu
225/1998 Z.z.
23. 7. 1998
dopĺňa § 5
241/1998 Z.z.
1. 8. 1998
mení prílohu
185/1999 Z.z.
24. 7. 1999
mení § 5
263/1999 Z.z.
1. 1. 2000
mení § 3 a prílohu
313/1999 Z.z.
1. 1. 2000
mení prílohu
83/2000 Z.z.
1. 4. 2000
mení prílohu
183/2000 Z.z.
1. 7. 2000
mení prílohu
186/2000 Z.z.
1. 7. 2000
mení a dopĺňa § 8 a§ 11
237/2000 Z.z.
1. 8. 2000
mení § 5 a§ 6
223/2001 Z.z.
1. 7. 2001
mení prílohu
255/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení § 3 a prílohu
416/2001 Z.z.
1. 1. 2002
dopĺňa 6 novelizačných bodov
453/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení a dopĺňa § 2 a § 5
314/2001 Z.z.
1. 4. 2002
mení § 3 a prílohu
49/2002 Z.z.
1. 4. 2002
mení prílohu
128/2002 Z.z.
1. 4. 2002
mení § 3
478/2002 Z.z.
1. 9. 2002
mení čl. XI
395/2002 Z.z.
1. 1. 2003
mení čl. II
543/2002 Z.z.
1. 1. 2003
mení prílohu
103/2003 Z.z.
1. 4. 2003
mení § 5 a § 6
417/2003 Z.z.
1. 11. 2003
mení a dopĺňa § 3 a § 6
453/2003 Z.z.
1.1. 2004
mení § 3
515/2003 Z.z.
1. 1. 2004
ruší čl I
518/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení prílohu
519/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení prílohu
523/2003 Z.z.
1. 1. 2004
ruší čl XVII
525/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení prílohu
596/2003 Z.z.
1. 1. 2004
ruší čl. XXIII
577/2004 Z.z.
1. 1. 2005
ruší čl XXII
538/2005 Z.z.
1. 1. 2006
ruší čl XX
126/2006 Z.z.
1. 6. 2006
ruší čl. XXI
224/2006 Z.z.
1. 7. 2006
ruší čl IV
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zrušený záknom č. 515/2003 Z.z.
Čl. II
Zrušený zákonom č. 395/2002 Z.z.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1993 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z.z. sa dopĺňa takto: V § 48 ods. 4 sa na konci pripájajú slová „s tým, že úlohy okresných volebných komisií plní Slovenská volebná komisia.”.
Čl. IV
Zrušený zákonom č. 224/2006 Z.z.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z.z. o matrikách sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 tretia veta znie: „Pracovisko matričného úradu mimo jeho sídla zriaďuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.”.
2. V § 9 posledná veta znie: „Zbierka listín za kalendárny rok sa zakladá na matričnom úrade, ktorý ju najneskôr do 28. februára nasledujúceho roku odovzdá matričnému úradu v sídle okresného úradu.”.
3. Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý znie:
㤠37a
Pracoviská matričného úradu zriadené mimo sídla matričného úradu podľa doterajších predpisov zostávajú nezmenené.”.
Čl. VI
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. sa mení takto:
1. V § 48 sa slovo „zašle” nahrádza slovami „zasiela v mesačných intervaloch”.
2. § 66b a § 66c vrátane nadpisov znejú:
㤠66b
Pôsobnosť okresného úradu
Okresný úrad vykonáva pôsobnosť živnostenského úradu v prvom stupni a vedie v informačnom systéme41a) evidenciu podnikateľov, ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení.
§ 66c
Pôsobnosť krajského úradu
Krajský úrad
a)  spolupracuje so živnostenskými spoločenstvami, komorami a inými neštátnymi inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti živnostenského podnikania v jeho územnom obvode,
b)  vedie v informačnom systéme41a) evidenciu podnikateľov, ktorým boli vydané doklady o živnostenskom oprávnení okresnými úradmi patriacimi do jeho územnej pôsobnosti.”.
Čl. VII
Zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 48/1993 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 99/1995 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 ods. 1 písm. f) a h), § 17 ods. 1 písm. h), § 19, § 20a ods. 2, § 21 ods. 3, § 22 ods. 2 a 3, § 67 ods. 1 a 2, § 68 ods. 1, 2 a 3, § 69 ods. 2, § 69a, § 76 ods. 1 písm. d), § 76 ods. 2 písm. c), § 78 ods. 2 písm. e), § 78 ods. 3 písm. e), § 80 ods. 2 a § 84 ods. 1 a 2 sa slová „okresná správa Zboru požiarnej ochrany” nahrádzajú slovami „okresný úrad”.
2. V § 11 ods. 1 druhá veta znie:
„Odbornú spôsobilosť overuje a osvedčenie o odbornej