dnes je 29.5.2024

Input:

219/2014 Z.z., Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.11.2019

219/2014 Z.z.
ZÁKON
z 9. júla 2014
o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 8 a poznámku pod čiarou
322/2019 Z.z.
1. 11. 2019
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) sociálnu prácu, podmienky na výkon sociálnej práce a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (ďalej len „komora”),
b) podmienky na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny.
§ 2
Sociálna práca
(1) Sociálna práca na účely tohto zákona je odborná činnosť vykonávaná sociálnym pracovníkom alebo asistentom sociálnej práce na účel ustanovený osobitným predpisom.1) Odborná činnosť je súbor pracovných činností, na vykonávanie ktorých sú potrebné vedomosti a zručnosti získané absolvovaním vysokoškolského vzdelania ustanoveného stupňa v študijnom odbore sociálna práca.
(2) Sociálna práca je aj špecializovaná odborná činnosť vykonávaná sociálnym pracovníkom na účel ustanovený osobitným predpisom.1) Špecializovaná odborná činnosť je súbor pracovných činností užšieho zamerania sociálnej práce v ustanovenom špecializovanom odbore sociálnej práce, na vykonávanie ktorých sú potrebné vedomosti a zručnosti získané absolvovaním akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu.
(3) Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce uplatňujú prístupy zodpovedajúce cieľu vykonávanej sociálnej práce a poznatkom odboru sociálna práca s využitím odborných metód práce v závislosti od zamerania sociálnej práce. Sociálna práca je sociálnym pracovníkom a asistentom sociálnej práce vykonávaná vo vzájomnej súvislosti s inými odbornými činnosťami z oblasti psychológie, práva, medicíny, pedagogiky, sociológie a z ďalších oblastí.
DRUHÁ HLAVA
PODMIENKY NA VÝKON SOCIÁLNEJ PRÁCE
§ 3
(1) Podmienkou na výkon sociálnej práce je
a) odborná spôsobilosť na výkon sociálnej práce,
b) povolenie na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka (ďalej len „povolenie”), ak je sociálna práca vykonávaná ako samostatná prax.
(2) Sociálny pracovník vykonáva sociálnu prácu
a) v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
b) výkonom samostatnej praxe sociálneho pracovníka.
(3) Asistent sociálnej práce vykonáva sociálnu prácu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.
Odborná spôsobilosť na výkon sociálnej práce
§ 4
(1) Odborná spôsobilosť na výkon sociálnej práce je splnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 5.
(2) Počas výkonu sociálnej práce je súčasťou odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce aj absolvovanie vzdelávania na udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie vedomostí a zručností potrebných na výkon sociálnej práce (ďalej len „sústavné vzdelávanie v sociálnej práci”).
§ 5
(1) Kvalifikačný predpoklad na výkon odbornej činnosti
a) sociálnym pracovníkom je získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca,
b) asistentom sociálnej