dnes je 27.2.2024

Input:

216/1995 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Komore geodetov a kartografov, v znení účinnom k 1.7.2016

216/1995 Z.z.
[zrušené č. 487/2021 Z.z.]
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 12. septembra 1995
o Komore geodetov a kartografov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
512/2007 Z.z.
1. 12. 2007
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
136/2010 Z.z.
1. 6. 2010
dopĺňa § 4 a § 18
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 17 a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZRIADENIE A PÔSOBNOSŤ KOMORY GEODETOV A KARTOGRAFOV
§ 1
(1) Zriaďuje sa Komora geodetov a kartografov so sídlom v Bratislave (ďalej len „komora”).
(2) Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje geodetov a kartografov, ktorí autorizačne overujú vybrané geodetické a kartografické činnosti (ďalej len „autorizovaný geodet a kartograf”).1)
(3) Komora je právnickou osobou.
§ 2
Komora
a) zastupuje, obhajuje a presadzuje profesijné, sociálne a hospodárske záujmy členov komory,
b) vydáva a odníma oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť,
c) vedie zoznam autorizovaných geodetov a kartografov,
d) dbá na to, aby členovia komory vykonávali činnosť geodeta a kartografa odborne a spôsobom ustanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ich postavenie a výkon činnosti a stanovami komory,
e) organizuje a riadi vykonávanie kvalifikačnej skúšky,
f) určuje rozsah a formu ďalšieho vzdelávania členov komory,
g) uznáva odbornú kvalifikáciu autorizovaného geodeta a kartografa podľa osobitného predpisu;1a) za odbornú kvalifikáciu sa uznáva i vysokoškolské vzdelanie banskomeračského zamerania hlbinného dobývania,
h) vedie disciplinárne konanie voči autorizovaným geodetom a kartografom,
i) vydáva predpisy o vnútornej organizácii a činnosti komory, najmä stanovy komory, organizačný, skúšobný, volebný a disciplinárny poriadok,
j) určuje výšku úhrady za účasť na kvalifikačnej skúške, výšku úhrady za vydanie oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a výšku členských príspevkov na činnosť komory,
k) spolupracuje pri rozvíjaní geodézie a kartografie s vysokými a strednými školami, vedeckými a výskumnými ustanovizňami a orgánmi štátnej správy a vytvára podmienky na zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie svojich členov,
l) zabezpečuje výmenu odborných poznatkov s odbornými komorami doma i v zahraničí a vykonáva osvetovú, propagačnú, popularizačnú a poradenskú činnosť,
m) spolupracuje s ústredným orgánom štátnej správy geodézie, kartografie a katastra pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov z tohto odboru.
§ 3
(1) Komora hospodári so svojím majetkom. Zdrojmi jej príjmov sú príspevky členov komory, úhrady za účasť na kvalifikačných skúškach, úhrady za vydanie oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, výnosy pokút a ďalšie príjmy.
(2) Za účasť na kvalifikačnej skúške a za vydanie oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa platí fyzická osoba úhradu, ktorej výšku určí komora po dohode s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
(3) Komora uhrádza výdavky na zabezpečenie svojej činnosti zo svojich príjmov.
(4) Účtovnú závierku komory overuje audítor.
DRUHÁ ČASŤ
ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH GEODETOV A KARTOGRAFOV
§ 4
(1) Komora zapíše do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov do dvoch mesiacov odo