dnes je 5.12.2023

Input:

188/2020 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zdravotné dôvody pre výnimku z obmedzenia distribúcie osobných ochranných prostriedkov a podrobnosti o preukazovaní týchto zdravotných dôvodov

188/2020 Z. z.
[zrušené č. 133/2021 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 2. júna 2020,
ktorou sa ustanovujú zdravotné dôvody pre výnimku z obmedzenia distribúcie osobných ochranných prostriedkov a podrobnosti o preukazovaní týchto zdravotných dôvodov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 9 zákona č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ustanovuje:
§ 1
Počas krízovej situácie je povolené predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok, ktorý je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu a ktorý patrí do skupiny osobných ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III podľa osobitného predpisu a slúži na ochranu dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie, a pred škodlivými biologickými faktormi podľa osobitného predpisu, ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 alebo FFP3, osobám s imunodeficientným stavom alebo osobám podstupujúcim imunosupresívnu liečbu.
§ 2
Zdravotné dôvody podľa § 1 sa preukazujú potvrdením o zdravotnom dôvode pre výnimku z obmedzenia distribúcie osobných ochranných prostriedkov, ktoré vydáva všeobecný lekár pre dospelých alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Marek Krajčí v. r.