dnes je 29.5.2024

Input:

186/2009 Z.z., Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2020

186/2009 Z.z.
Zákon
z 24. apríla 2009
o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
129/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 26 novelizačných bodov
129/2010 Z.z.
11. 6. 2010
Ruší Čl. III
203/2011 Z.z.
1. 7. 2011
Ruší Čl. VI
132/2013 Z.z.
10. 6. 2013
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
117/2015 Z.z.
1. 7. 2015
mení § 4
437/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 18 a § 42b
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení poznámku pod čiarou
282/2017 Z.z.
23. 2. 2018
mení a dopĺňa 100 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa § 18 a poznámku pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
214/2018 Z.z.
1. 11. 2018
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
214/2018 Z.z.
1. 1. 2020
dopĺňa § 37b a poznámky pod čiarou
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) finančné sprostredkovanie,
b) finančné poradenstvo,
c) register finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie (ďalej len „register”),
d) dohľad nad finančným sprostredkovaním a finančným poradenstvom,
e) niektoré vzťahy súvisiace s poskytovaním finančných služieb finančnou inštitúciou.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) vykonávanie činnosti podľa § 2 ods. 1, 2 a 4 finančnou inštitúciou alebo jej zamestnancami v mene a na účet tejto finančnej inštitúcie vo vzťahu k vlastným finančným službám,
b) poskytovanie kontaktných údajov klienta alebo potenciálneho klienta finančnej inštitúcii, finančnému agentovi, finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie alebo finančnému poradcovi, ak osoba, ktorá poskytla kontaktné údaje klienta alebo potenciálneho klienta nevykoná ďalšie úkony smerujúce k uzavretiu zmluvy o poskytnutí finančnej služby; kontaktnými údajmi sú najmä meno, priezvisko, trvalý pobyt a telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ide o právnickú osobu,
c) príležitostné poskytovanie informácií z finančného trhu pri vykonávaní činností podľa osobitných predpisov1) alebo poskytovanie všeobecných informácií týkajúcich sa finančných služieb, ak sa tieto všeobecné informácie neposkytujú s cieľom uzavrieť zmluvu o poskytnutí finančnej služby,
d) šírenie odborných informácií, stanovísk alebo odporúčaní prostriedkami zverejnenia alebo ich akékoľvek poskytovanie spôsobom, z ktorého je zrejmé, že sú určené verejnosti a nemajú charakter osobného odporúčania,
e) vypracovanie odborných posudkov a vykonávanie znaleckej činnosti podľa osobitného predpisu,2)
f) činnosť členov Európskeho systému centrálnych bánk, Národnej banky Slovenska podľa osobitného predpisu,3) centrálnych bánk iných štátov, Štátnej pokladnice, Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity podľa osobitného predpisu4) a príslušných orgánov iných štátov poverených správou štátneho dlhu alebo podieľajúcich sa na správe štátneho dlhu,
g) finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia vo vzťahu k poistným rizikám, ktoré sa nachádzajú mimo územia členských štátov, alebo k záväzkom z poistenia, ktoré vznikli mimo územia členských štátov,
h) likvidáciu poistných udalostí vykonávanú pre poisťovňu, poisťovňu z iného členského štátu, pobočku poisťovne z iného členského štátu, zahraničnú poisťovňu, pobočku zahraničnej poisťovne alebo zaisťovňu, kaptívnu zaisťovňu, zaisťovňu z iného členského štátu, pobočku