dnes je 19.4.2024

Input:

177/2018 Z.z., Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), v znení účinnom k 1.1.2021

177/2018 Z.z.
ZÁKON
z 15. mája 2018
o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
30/2019 Z.z.
1. 3. 2019
Ruší Čl. LXXVIII
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa 2 novelizačné body a poznámky pod čiarou
221/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení a dopĺňa 4 novelizačné body a poznámky pod čiarou
221/2019 Z.z.
1. 1. 2021
dopĺňa § 1
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
(1) Orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a v informačnom systéme podľa odseku 4 a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. Takto získané údaje a výpisy v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu podľa osobitných predpisov,1) na ktorý sa poskytujú, sú orgánu verejnej moci známe z úradnej činnosti a sú použiteľné na právne účely.
(2) Štátny občan Slovenskej republiky, občan členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ nie sú povinní dokladovať orgánom verejnej moci údaje podľa odseku 1 v listinnej podobe, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(3) Informačnými systémami verejnej správy na účely tohto zákona sú
a) register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,1a)
b) informačný systém katastra nehnuteľností,2)
c) register trestov.3)
d) centrálny register detí, žiakov a poslucháčov,3a)
e) centrálny register študentov.3b)
f) informačný systém finančnej správy v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze,
g) informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie.3c)
h) informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie dôchodkových dávok a dávok nemocenského poistenia.
(4) Ďalším informačným systémom na účel tohto zákona je aj informačný systém zdravotnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie pohľadávok po splatnosti.3d)
(5) Povinnosť podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na služobný úrad4) a zamestnávateľa pri výkone práce vo verejnom záujme.5)
(6) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu, ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh podľa osobitných predpisov.6)
(7) Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, orgány verejnej moci a právnické osoby podľa odseku 4 sú oprávnené požiadať osoby podľa odseku 2 o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. Listinná podoba výpisov podľa predchádzajúcej vety nesmie byť staršia ako 30 dní, to neplatí, ak ide o hlásenie pobytu podľa osobitného predpisu.7)
Čl. II
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 527/2003 Z.z., zákona č. 122/2006 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z.,