dnes je 15.4.2024

Input:

17/2007 Z.z., Zákon o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.6.2010

17/2007 Z.z.
ZÁKON
z 13. decembra 2006
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
136/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení § 8 a § 12
o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
(1) Tento zákon ustanovuje postupy a intervaly pravidelnej kontroly kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a odbornú spôsobilosť na výkon pravidelnej kontroly kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov v nevýrobných budovách, ktoré spotrebúvajú energiu (ďalej len „nevýrobné budovy”).
(2) Tento zákon sa vzťahuje na
a) kotly s menovitým výkonom od 20 kW vrátane v nevýrobných budovách, ktoré spaľujú tuhé a tekuté fosílne palivá, biomasu a bioplyn a sú určené na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody,
b) vykurovacie sústavy v nevýrobných budovách, ktorých súčasťou je kotol podľa písmena a) starší ako 15 rokov,
c) klimatizačné systémy1) v nevýrobných budovách s menovitým výkonom od 12 kW vrátane.
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) kotly umiestnené vo výrobných budovách a v nevýrobných budovách, na ktorých sa pravidelne zabezpečuje overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesta,2)
b) kotly určené na vykurovanie priestorov a prípravu teplej vody v budovách podľa osobitného predpisu.3)
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) nevýrobnou budovou budova, ktorá sa používa na inú ako výrobnú činnosť,
b) kotlom teplovodný kotol, horúcovodný kotol, parný kotol, ohrievač vzduchu vrátane jeho súčastí, najmä pripojeného systému spaľovania,
c) menovitým výkonom kotla najvyšší nepretržitý tepelný výkon vyjadrený v kW, ktorý možno dosiahnuť počas ustálenej prevádzky kotla,
d) vykurovacou sústavou časť vykurovacieho systému, ktorý tvorí najmä kotol, potrubný rozvod a vykurovacie telesá, určená iba na vykurovanie, ktorá prostredníctvom vykurovacích telies alebo iných spotrebičov tepla zabezpečuje v jednotlivých miestnostiach predpísaný teplotný stav vnútorného prostredia,
e) menovitým výkonom klimatizačného systému najvyšší nepretržitý chladiaci výkon vyjadrený v kW, ktorý možno dosiahnuť počas ustálenej prevádzky klimatizačného systému,
f) oprávnenou osobou právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má osvedčenie na výkon pravidelnej kontroly zariadení uvedených v § 1 ods. 2 (ďalej len „zariadenie”).
§ 3
(1) Pravidelnú kontrolu zariadení zabezpečuje vlastník budovy, v ktorej je zariadenie umiestnené.4)
(2) Vlastník budovy objedná kontrolu zariadenia u oprávnenej osoby.
(3) Vlastník budovy je povinný
a) uchovávať správu z kontroly tri roky po vykonaní nasledujúcej pravidelnej kontroly,
b) pri predaji budovy odovzdať správu z poslednej kontroly novému vlastníkovi,
c) pri prenájme budovy alebo zariadenia odovzdať osvedčenú kópiu správy z poslednej kontroly nájomcovi.
(4) Vlastník budovy môže povinnosti podľa odsekov 1 až 3 previesť zmluvou na správcu budovy alebo správcu zariadenia.
§ 4
(1) Intervaly pravidelnej kontroly kotlov v závislosti od menovitého výkonu, druhu spaľovaného paliva a kategórie budovy5) sú uvedené v prílohe č. 1.