dnes je 15.4.2024

Input:

164/1996 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o dráhách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.4.2007

164/1996 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 17. mája 1996
o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
58/1997 Z.z.
7. 3. 1997
mení, 29 novelizačných bodov
260/2001 Z.z.
1. 8. 2001
mení, 74 novelizačných bodov
416/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení, 7 novelizačných bodov
114/2004 Z.z.
1. 4. 2004
mení § 28a a § 46b
725/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 45 a § 65, dopĺňa nový § 45a
109/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení, 92 novelizačných bodov
466/2005 Z.z.
1. 11. 2005
mení § 69b
479/2005 Z.z.
1. 11. 2005
mení § 8, § 12, § 65 a § 73
1/2007 Z.z.
15. 1. 2007
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
109/2007 Z.z.
1. 4. 2007
mení a dopĺňa 41 novelizačných bodov
330/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení § 38a
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
Tento zákon upravuje podmienky výstavby dráh a stavieb na dráhach, podmienky na prevádzkovanie dráh a prevádzkovanie dopravy na dráhach a práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb s tým spojené, ako aj výkon štátnej správy a štátneho dozoru vo veciach dráh.
§ 2
Základné pojmy
(1) Dráha je dopravná cesta určená na pohyb dráhových vozidiel vrátane pevných zariadení potrebných na zabezpečenie pohybu dráhových vozidiel a bezpečnosti a plynulosti dopravy na dráhe.
(2) Súčasťou dráhy sú všetky zariadenia, stavby a objekty, ktoré sú potrebné na zabezpečenie pohybu dráhových vozidiel, na zabezpečenie a ochranu dráhy a na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravy na dráhe.
(3) Dráhy podľa tohto zákona nie sú banské, prenosné, priemyselné dráhy a lanové vleky.
(4) Prevádzkovaním dráhy sa rozumejú činnosti, ktorými sa zabezpečuje a obsluhuje dráha a organizuje doprava na dráhe.
(5) Prevádzkovaním dopravy na dráhe sa rozumejú činnosti, ktorých predmetom je preprava osôb, zvierat a vecí.
(6) Kombinovanou dopravou sa rozumie preprava tovaru na jeden prepravný doklad v jednej nákladovej jednotke z miesta nakládky do miesta vykládky prepravovaného najmenej dvoma druhmi dopravy.
(7) Nákladovou jednotkou sa rozumie nákladné vozidlo, príves, náves s ťahačom alebo bez ťahača, vymeniteľná nadstavba, kontajner najmenej 6 058 mm dlhý a podvojný náves.
(8) Verejným záujmom vo verejnej osobnej doprave na dráhe je záujem na zabezpečení základných prepravných potrieb.
(9) Sieťou je celá železničná infraštruktúra vo vlastníctve alebo v správe prevádzkovateľa dráhy.
(10) Vlakovou cestou je kapacita dopravnej cesty potrebná na jazdu vlaku medzi dvomi miestami za určité časové obdobie.
(11) Tarifa upravuje sadzby na výpočet základného cestovného a prepravného, príplatkov a zliav z neho a ďalších úhrad spojených s prepravou osôb, zvierat a vecí na dráhe, ako aj podmienky, za akých sa sadzby uplatňujú.
(12) Technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len „technická špecifikácia”) sa rozumejú špecifikácie interoperability, ktoré definujú každý subsystém tak, aby spĺňal základné požiadavky podľa § 57b ods. 4 a aby sa tým vytvorili nevyhnutné vzájomné funkčné vzťahy medzi subsystémami systémov transeurópskych vysokorýchlostných železníc a konvenčných železníc a zabezpečila sa ich zlučiteľnosť.
DRUHÁ ČASŤ
DRÁHY
§ 3
Členenie dráh
(1) Dráhy sa podľa technických podmienok členia na železničné, električkové, trolejbusové, lanové a špeciálne dráhy.
(2) Špeciálne dráhy slúžia na zabezpečenie dopravných potrieb obce.
(3) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom stavebné a technické podmienky jednotlivých druhov dráh a ich súčasti.
§ 4
Kategórie