dnes je 27.2.2024

Input:

157/2018 Z.z., Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 21.7.2020

157/2018 Z. z.
ZÁKON
z 15. mája 2018
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
198/2020 Z.z.
21. 7. 2020
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
58/2022 z.z.
1. 4. 2022
doteraz neuvedené
58/2022 z.z
15. 3. 2022
doteraz neuvedené
58/2022 z.z
1. 4. 2023
doteraz neuvedené
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon na zabezpečenie správnosti a jednotnosti merania a meradiel v oblasti metrológie upravuje
a) pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti metrológie,
b) meraciu jednotku a jej používanie,
c) skupiny meradiel,
d) požiadavky na národný etalón a podmienky jeho realizácie a uchovávania a dohľad nad národným etalónom,
e) certifikovaný referenčný materiál a certifikáciu referenčného materiálu,
f) požiadavky na určené meradlo,
g) použitie určeného meradla a použitie povinne kalibrovaného meradla,
h) práva a povinnosti výrobcu a dovozcu určeného meradla,
i) práva a povinnosti používateľa určeného meradla,
j) práva a povinnosti používateľa povinne kalibrovaného meradla,
k) požiadavky na spotrebiteľské balenie,
l) povinnosti prevádzkovateľa baliarne a dovozcu spotrebiteľského balenia,
m) spôsob metrologickej kontroly určeného meradla a kalibráciu povinne kalibrovaného meradla a osoby, ktoré môžu vykonávať metrologickú kontrolu a kalibráciu,
n) podmienky úradného merania,
o) požiadavky a spôsob udeľovania spôsobilosti v oblasti metrológie,
p) požiadavky na dezignovanú organizáciu,
q) autorizačné požiadavky a povinnosti a oprávnenia autorizovanej osoby,
r) registračné požiadavky a povinnosti registrovanej osoby,
s) dozor nad dodržiavaním tohto zákona,
t) ukladanie pokút,
u) vzťah Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad”) k zahraničiu a informačnú povinnosť úradu.
§ 2
Základné ustanovenia
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) meracou jednotkou reálna skalárna veličina definovaná a prijatá konvenciou, s ktorou je možné porovnávať akúkoľvek veličinu rovnakého druhu na vyjadrenie pomeru dvoch veličín v podobe čísla,
b) sústavou meracích jednotiek Medzinárodná sústava jednotiek SI založená na Medzinárodnej sústave veličín, ich názvoch a symboloch vrátane násobkov, ich názvoch a symboloch spolu s pravidlami ich používania, ktorú prijala Generálna konferencia pre váhy a miery,
c) meradlom materializovaná miera alebo zariadenie používané na realizáciu meraní, samostatné alebo v spojení s jedným prídavným zariadením alebo s viacerými prídavnými zariadeniami,
d) druhom meradla skupina meradiel, ktoré sú určené na meranie tej istej veličiny, sú založené na rovnakom princípe merania a majú spoločné niektoré charakteristické vlastnosti,
e) typom meradla konečné vyhotovenie meradla určitej konštrukcie podľa technickej dokumentácie, ktorá sa vzťahuje na tento typ meradla, ktorého všetky súčasti s vplyvom na technické charakteristiky a metrologické charakteristiky sú definované v technickej dokumentácii, pričom je vyrobené tým istým výrobcom,
f) etalónom meradlo určené na realizáciu definície veličiny s ustanovenou hodnotou veličiny a priradenou neistotou merania, používané ako referencia,
g) kalibráciou meradla súbor operácií, ktoré pri definovaných podmienkach určujú vzťah medzi hodnotami indikovanými meradlom alebo meracím systémom alebo hodnotami reprezentovanými materializovanou mierou