dnes je 30.5.2024

Input:

157/2018 Z.z., Zákon o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

157/2018 Z. z.
ZÁKON
z 15. mája 2018
o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon na zabezpečenie správnosti a jednotnosti merania a meradiel v oblasti metrológie upravuje
a) pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti metrológie,
b) meraciu jednotku a jej používanie,
c) skupiny meradiel,
d) požiadavky na národný etalón a podmienky jeho realizácie a uchovávania a dohľad nad národným etalónom,
e) certifikovaný referenčný materiál a certifikáciu referenčného materiálu,
f) požiadavky na určené meradlo,
g) použitie určeného meradla a použitie povinne kalibrovaného meradla,
h) práva a povinnosti výrobcu a dovozcu určeného meradla,
i) práva a povinnosti používateľa určeného meradla,
j) práva a povinnosti používateľa povinne kalibrovaného meradla,
k) požiadavky na spotrebiteľské balenie,
l) povinnosti prevádzkovateľa baliarne a dovozcu spotrebiteľského balenia,
m) spôsob metrologickej kontroly určeného meradla a kalibráciu povinne kalibrovaného meradla a osoby, ktoré môžu vykonávať metrologickú kontrolu a kalibráciu,
n) podmienky úradného merania,
o) požiadavky a spôsob udeľovania spôsobilosti v oblasti metrológie,
p) požiadavky na dezignovanú organizáciu,
q) autorizačné požiadavky a povinnosti a oprávnenia autorizovanej osoby,
r) registračné požiadavky a povinnosti registrovanej osoby,
s) dozor nad dodržiavaním tohto zákona,
t) ukladanie pokút,
u) vzťah Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad”) k zahraničiu a informačnú povinnosť úradu.
§ 2
Základné ustanovenia
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) meracou jednotkou reálna skalárna veličina definovaná a prijatá konvenciou, s ktorou je možné porovnávať akúkoľvek veličinu rovnakého druhu na vyjadrenie pomeru dvoch veličín v podobe čísla,
b) sústavou meracích jednotiek Medzinárodná sústava jednotiek SI založená na Medzinárodnej sústave veličín, ich názvoch a symboloch vrátane násobkov, ich názvoch a symboloch spolu s pravidlami ich používania, ktorú prijala Generálna konferencia pre váhy a miery,
c) meradlom materializovaná miera alebo zariadenie používané na realizáciu meraní, samostatné alebo v spojení s jedným prídavným zariadením alebo s viacerými prídavnými zariadeniami,
d) druhom meradla skupina meradiel, ktoré sú určené na meranie tej istej veličiny, sú založené na rovnakom princípe merania a majú spoločné niektoré charakteristické vlastnosti,
e) typom meradla konečné vyhotovenie meradla určitej konštrukcie podľa technickej dokumentácie, ktorá sa vzťahuje na tento typ meradla, ktorého všetky súčasti s vplyvom na technické charakteristiky a metrologické charakteristiky sú definované v technickej dokumentácii, pričom je vyrobené tým istým výrobcom,
f) etalónom meradlo určené na realizáciu definície veličiny s ustanovenou hodnotou veličiny a priradenou neistotou merania, používané ako referencia,
g) kalibráciou meradla súbor operácií, ktoré pri definovaných podmienkach určujú vzťah medzi hodnotami indikovanými meradlom alebo meracím systémom alebo hodnotami reprezentovanými materializovanou mierou alebo referenčným