dnes je 27.2.2024

Input:

144/1998 Z.z., Zákon o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov, v znení účinnom k 2.4.2021

144/1998 Z.z.
ZÁKON
z 1. apríla 1998
o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
526/2002 Z.z.
1. 1. 2003
mení a dopĺňa § 5 a § 14
358/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení a dopĺňa § 4, § 7, § 10
601/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 24
396/2009 Z.z.
1. 11. 2009
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
547/2011 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 7 a poznámku pod čiarou
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 7 a § 35
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení 3 novelizačné body
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa § 7 a poznámku pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 9 a poznámku pod čiarou
120/2021 Z.z.
2. 4. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) skladiskový záložný list a tovarový záložný list, postup ich vydávania a nakladania s nimi, práva a záväzky s nimi spojené vrátane výkonu týchto práv,
b) podmienky prevádzkovania verejných skladov a skladovania v nich.
§ 2
Základné ustanovenie
(1) Skladiskový záložný list a tovarový záložný list sú cenné papiere,1) ktorých prostredníctvom možno na určitý čas získať peňažné prostriedky do určitej výšky a na zabezpečenie takto vzniknutých záväzkov možno zriadiť záložné právo k hnuteľným veciam (k tovaru), na ktoré skladiskový záložný list alebo tovarový záložný list znie.
(2) Skladiskový záložný list a tovarový záložný list sa vydávajú v listinnej podobe.
(3) Skladiskový záložný list ako aj jeho oddelené časti a tovarový záložný list sú cenné papiere na rad.2) Obe časti skladiskového záložného listu, a to spolu i oddelene, a tovarový záložný list sú prevoditeľné rubopisom; na rubopis, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, sa vzťahujú predpisy upravujúce zmenky.3) Prevod sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním cenného papiera.
§ 3
Tovar
Skladiskový záložný list a tovarový záložný list možno vydať len na
a) zrno obilnín vrátane kukurice,
b) olejnaté semená,
c) semená strukovín,
d) cukor,
e) zemiaky jedlé neskoré (STN 642211),
ktoré sa skladujú oddelene podľa druhov, účelu použitia a akosti určených osobitnými predpismi4) (ďalej len „tovar”).
DRUHÁ ČASŤ
SKLADISKOVÝ ZÁLOŽNÝ LIST A VEREJNÉ SKLADY
PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 4
Skladiskový záložný list
(1) Skladiskový záložný list je potvrdením o prevzatí tovaru na skladovanie vo verejnom sklade na základe zmluvy o skladovaní.5) Vydať ho môže fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje verejný sklad podľa tohto zákona.
(2) Skladiskový záložný list sa skladá z dvoch spojených, ale oddeliteľných častí, a to z majetkového listu a zo záložného listu. Samostatné vydanie len jednej časti skladiskového záložného listu je neprípustné.
§ 5
Práva spojené so skladiskovým záložným listom a jeho oddelenými časťami
(1) So skladiskovým záložným listom je spojené právo nakladať s tovarom, na ktorý skladiskový záložný list znie, a to bez obmedzenia.
(2) S oddelene prevedeným záložným listom je spojené právo na zaplatenie peňažnej sumy na ňom uvedenej a záložné právo k tovaru, na ktorý znie, ktoré zabezpečuje túto pohľadávku.
(3) S majetkovým listom je spojené právo nakladať s tovarom, na ktorý znie, v rozsahu obmedzenom záložným právom majiteľa záložného listu. Inak má odovzdanie majetkového listu osobe z neho oprávnenej, čo do nadobudnutia práv k tovaru, účinky odovzdania tovaru.
(4) Kým je tovar uložený vo verejnom sklade, nemožno zriadiť k nemu záložné právo podľa osobitného predpisu.
DRUHÁ HLAVA
PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA VEREJNÉHO SKLADU
§ 6
Prevádzkovanie verejného skladu
(1) Prevádzkovaním verejného skladu sa rozumie preberanie tovaru na skladovanie, s