dnes je 19.4.2024

Input:

131/2020 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, v znení účinnom k 21.5.2021

131/2020 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. mája 2020,
o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
172/2020 Z.z.
24. 6. 2020
dopĺňa § 1
196/2020 Z.z.
21. 7. 2020
dopĺňa § 1
380/2020 Z.z.
17. 12. 2020
mení a dopĺňa § 1
31/2021 Z.z.
29. 1. 2021
dopĺňa § 1
89/2021 Z.z.
26. 2. 2021
dopĺňa § 1
101/2021 Z.z.
19. 3. 2021
dopĺňa § 1
154/2021 Z.z.
24. 4. 2021
dopĺňa § 1
181/2021 Z.z.
21. 5. 2021
mení a dopĺňa § 1
Vláda Slovenskej republiky podľa § 293ew ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1) Poistné na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti určený podľa osobitného predpisu1) o 40 % a viac, za
a) marec 2020 je splatné v termíne do 30. septembra 2021,
b) máj 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2021,
c) jún 2020 je splatné v termíne do 31. marca 2022,
d) júl 2020 je splatné v termíne do 30. júna 2022,
e) december 2020 je splatné v termíne do 30. septembra 2022,
f) január 2021 je splatné v termíne do 31. decembra 2022,
g) február 2021 je splatné v termíne do 31. marca 2023,
h) marec 2021 je splatné v termíne do 30. júna 2023,
i) apríl 2021 je splatné v termíne do 30. septembra 2023,
j) máj 2021 je splatné v termíne do 31. decembra 2023.
(2) Povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie podľa odseku 1 trvá aj, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Igor Matovič v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 132/2020 Z. z.