dnes je 28.9.2023

Input:

129/2010 Z.z., Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2020

129/2010 Z.z.
zákon
z 9. marca 2010
o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
394/2011 Z.z.
1. 12. 2011
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
352/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
132/2013 Z.z.
10. 6. 2013
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
102/2014 Z.z.
1. 5. 2014
mení § 17
106/2014 Z.z.
1. 6. 2014
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
106/2014 Z.z.
1. 9. 2014
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
373/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
35/2015 Z.z.
1. 4. 2015
mení a dopĺňa 26 novelizačných bodov
35/2015 Z.z.
30. 9. 2015
dopĺňa § 7
117/2015 Z.z.
1. 7. 2015
mení § 7
389/2015 Z.z.
1. 1. 2017
dopĺňa 3 novelizačné body
438/2015 Z.z.
23. 12. 2015
mení a dopĺňa 26 novelizačných bodov
90/2016 Z.z.
21. 3. 2016
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
299/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 51 novelizačných bodov
299/2016 Z.z.
2. 1. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
299/2016 Z.z.
1. 6. 2017
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
279/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
279/2017 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 45 novelizačných bodov
279/2017 Z.z.
1. 7. 2018
dopĺňa § 4 a poznámku pod čiarou
18/2018 Z.z.
25. 5. 2018
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa § 20a, § 24 a poznámky pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
214/2018 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
373/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním spotrebiteľského úveru na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, podmienky poskytovania spotrebiteľského úveru, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebiteľa spojených s poskytovaním spotrebiteľského úveru, podmienky na udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov, podmienky na výkon činnosti veriteľa a ďalšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa.
(2) Spotrebiteľským úverom na účely tohto zákona je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi. Spotrebiteľský úver podľa tohto zákona možno poskytnúť len bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na platobný účet spotrebiteľa alebo na účet stavebného sporiteľa, poštovým poukazom, ktorého adresátom je spotrebiteľ alebo platobným prostriedkom vydaným na meno spotrebiteľa;1) tým nie je dotknuté bezhotovostné poskytnutie viazaného spotrebiteľského úveru podľa § 15 alebo poskytnutie spotrebiteľského úveru bezhotovostne na splatenie iného úveru alebo úverov úhradou veriteľovi oprávnenému poskytovať úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.18b) Spotrebiteľským úverom sú aj mladomanželský úver podľa osobitného predpisu,1a) niektoré stavebné úvery a iné úvery podľa osobitného predpisu1b) a nezabezpečené úvery poskytované spotrebiteľom na účely rekonštrukcie nehnuteľnosti určenej na bývanie, pričom ustanovenia osobitných predpisov1c) týkajúce sa poskytovania týchto úverov tým nie sú dotknuté; obmedzenie hornej hranice výšky úveru podľa odseku 3 písm. f) sa na tieto úvery nevzťahuje.
(3) Spotrebiteľským úverom nie sú:
a) hypotekárny úver podľa osobitného predpisu,1aa)
b) úver na bývanie podľa všeobecného predpisu o úveroch na bývanie,1d)
c) úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti,
d) úver, ktorého účelom je nadobudnutie alebo zachovanie vlastníckych práv k nehnuteľnosti alebo výstavba nehnuteľnosti,
e) úver, ktorého účelom je splatenie úverov na základe zmlúv uvedených v písmenách a) až d),
f) úver, ktorého výška je menej ako 100 eur a viac ako 75 000 eur; ak je na rovnaký alebo obdobný účel uzavretých v období 12 mesiacov viac zmlúv o úvere medzi tým istým veriteľom a spotrebiteľom, súhrn všetkých zmlúv o úvere sa považuje za jediný spotrebiteľský úver podľa tohto zákona,
g) nájom podľa Občianskeho zákonníka,2) ak v zmluve o nájme nie je ustanovená povinnosť kúpy predmetu zmluvy po uplynutí určitej doby,
h) úver formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť do jedného mesiaca, ak v § 4 ods. 16 nie je ustanovené inak,
i) úver bez úroku a bez ďalších poplatkov,
j) úver, ktorý poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom z vlastných zdrojov bez úroku alebo s ročnou percentuálnou mierou nákladov nižšou, ako