dnes je 27.2.2024

Input:

129/1998 Z.z., Zákon o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2019

129/1998 Z.z.
ZÁKON
z 1. apríla 1998
o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
21/2007 Z.z.
15. 1 2007
mení a dopĺňa 31 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa 2 novelizačné body
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 13
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa §12, § 13 a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet právnej úpravy
Tento zákon upravuje najmä práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb súvisiacich so zákazom vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení (ďalej len „zákaz chemických zbraní”), s používaním toxických chemických látok a ich prekurzorov, ktoré sa môžu zneužiť na porušovanie zákazu chemických zbraní, výkon štátnej správy a ukladanie sankcií v oblasti zákazu chemických zbraní.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) chemickou zbraňou samostatne alebo v kombinácii
1. toxická chemická látka a jej prekurzor s výnimkou tých prípadov, keď sú určené na účely nezakázané týmto zákonom, ak sú ich druhy a množstvá v súlade s týmito účelmi,
2. munícia a zariadenia špeciálne určené na usmrtenie alebo iné poškodenie zdravia prostredníctvom toxických vlastností toxických chemických látok uvedených v bode 1, ktoré sa uvoľňujú v dôsledku použitia tejto munície alebo zariadenia,
3. akékoľvek zariadenie špeciálne určené na bezprostredné použitie v súvislosti s použitím chemickej munície a zariadení uvedených v bode 2,
b) toxickou chemickou látkou akákoľvek chemická látka, ktorá môže prostredníctvom svojho pôsobenia na životné procesy zapríčiniť smrť, vyvolať dočasnú nevládnosť alebo trvalé následky na ľuďoch alebo zvieratách,
c) prekurzorom akákoľvek chemicky reagujúca látka, ktorá sa ľubovoľným spôsobom podieľa na ktoromkoľvek štádiu výroby toxickej chemickej látky,
d) sledovanou chemickou látkou toxická chemická látka uvedená v § 8 a jej prekurzory,
e) výrobou sledovanej chemickej látky jej vznik chemickou reakciou, biochemickou reakciou alebo biologicky riadenou reakciou,
f) spracovaním sledovanej chemickej látky fyzikálny proces, pri ktorom sa sledovaná chemická látka nepretvára na inú látku,
g) spotrebou sledovanej chemickej látky jej premena chemickou reakciou na inú chemickú látku,
h) používaním sledovanej chemickej látky jej výskum, vývoj, výroba, spracovanie, spotreba, skladovanie, držba, dovoz, vývoz, obchod medzi členskými štátmi a tranzit,
i) konkrétnou organickou chemickou látkou akákoľvek chemická látka patriaca do triedy chemických zlúčenín, ktorá obsahuje všetky zlúčeniny uhlíka okrem jeho oxidov, sulfidov a karbonylov kovov, identifikovateľná pomocou chemického názvu, štrukturálneho vzorca, ak je známy, a registračného čísla Služby chemických abstrákt, ak je látke pridelené,
j) deklaráciou písomné oznámenie údajov o používaných chemických látkach a objektoch, v ktorých sa tieto chemické látky používajú v rozsahu ustanovenom v Dohovore o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení1) (ďalej len „dohovor”),
k) inšpekčným mandátom pokyny pre inšpekčnú skupinu oprávňujúce ju vykonávať jednotlivé inšpekcie, ktoré vydala Organizácia pre zákaz chemických zbraní so sídlom v Haagu (ďalej len „organizácia”),
l) medzinárodným inšpektorom osoba vymenovaná generálnym riaditeľom