dnes je 17.4.2024

Input:

126/2006 Z.z., Zákon o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.9.2007

126/2006 Z.z.
[zrušené č. 355/2007 Z.z.]
ZÁKON
z 2. februára 2006
o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
295/2007 Z.z.
1. 7. 2007
dopĺňa § 5 ods. 6
355/2007 Z.z.
1. 9. 2007
zrušuje čl. I
359/2007 Z.z.
1. 9. 2007
mení a dopĺňa poznámky pod čiarou číslo 14 a 22a
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
PRVÁ ČASŤ
Zrušená od 1.9.2007
§ 1
Zrušený od 1.9.2007
§ 2
Zrušený od 1.9.2007
DRUHÁ ČASŤ
Zrušená od 1.9.2007
§ 3
Zrušený od 1.9.2007
§ 4
Zrušený od 1.9.2007
§ 5
Zrušený od 1.9.2007
§ 6
Zrušený od 1.9.2007
§ 7
Zrušený od 1.9.2007
§ 8
Zrušený od 1.9.2007
§ 9
Zrušený od 1.9.2007
§ 10
Zrušený od 1.9.2007
TRETIA ČASŤ
Zrušená od 1.9.2007
§ 11
Zrušený od 1.9.2007
§ 12
Zrušený od 1.9.2007
§ 13
Zrušený od 1.9.2007
§ 14
Zrušený od 1.9.2007
§ 15
Zrušený od 1.9.2007
§ 16
Zrušený od 1.9.2007
§ 17
Zrušený od 1.9.2007
§ 18
Zrušený od 1.9.2007
§ 19
Zrušený od 1.9.2007
§ 20
Zrušený od 1.9.2007
§ 21
Zrušený od 1.9.2007
§ 22
Zrušený od 1.9.2007
§ 23
Zrušený od 1.9.2007
§ 24
Zrušený od 1.9.2007
§ 25
Zrušený od 1.9.2007
§ 26
Zrušený od 1.9.2007
§ 27
Zrušený od 1.9.2007
§ 28
Zrušený od 1.9.2007
§ 29
Zrušený od 1.9.2007
ŠTVRTÁ ČASŤ
Zrušená od 1.9.2007
§ 30
Zrušený od 1.9.2007
§ 31
Zrušený od 1.9.2007
PIATA ČASŤ
Zrušená od 1.9.2007
§ 32
Zrušený od 1.9.2007
§ 33
Zrušený od 1.9.2007
ŠIESTA ČASŤ
Zrušená od 1.9.2007
§ 34
Zrušený od 1.9.2007
§ 35
Zrušený od 1.9.2007
§ 36
Zrušený od 1.9.2007
SIEDMA ČASŤ
Zrušená od 1.9.2007
§ 37
Zrušený od 1.9.2007
ÔSMA ČASŤ
Zrušená od 1.9.2007
§ 38
Zrušený od 1.9.2007
§ 39
Zrušený od 1.9.2007
§ 40
Zrušený od 1.9.2007
DEVIATA ČASŤ
Zrušená od 1.9.2007
Nadpis zrušený od 1.9.2007
§ 41
Zrušený od 1.9.2007
§ 42
Zrušený od 1.9.2007
§ 43
Zrušený od 1.9.2007
§ 44
Zrušený od 1.9.2007
§ 45
Zrušený od 1.9.2007
§ 46
Zrušený od 1.9.2007
§ 47
Zrušený od 1.9.2007
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z.z., zákona č. 288/1997 Z.z., zákona č. 379/1997 Z.z., zákona č. 70/1998 Z.z., zákona č. 76/1998 Z.z., zákona č. 126/1998 Z.z., zákona č. 129/1998 Z.z., zákona č. 140/1998 Z.z., zákona č. 143/1998 Z.z., zákona č. 144/1998 Z.z., zákona č. 161/1998 Z.z., zákona č. 178/1998 Z.z., zákona č. 179/1998 Z.z., zákona č. 194/1998 Z.z., zákona č. 263/1999 Z.z., zákona č. 264/1999 Z.z., zákona č. 119/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 236/2000 Z.z., zákona č. 238/2000 Z.z., zákona č. 268/2000 Z.z., zákona č. 338/2000 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., zákona č. 279/2001 Z.z., zákona č. 488/2001 Z.z., zákona č. 554/2001 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 284/2002 Z.z., zákona č. 506/2002 Z.z., zákona č. 190/2003 Z.z., zákona č. 219/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č.