dnes je 4.12.2023

Input:

102/2020 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, v znení účinnom k 1.5.2023

102/2020 Z. z.
[zrušené č. 360/2023 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. apríla 2020
o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
302/2020 Z.z.
1. 11. 2020
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
15/2021 Z.z.
22. 1. 2021
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
155/2021 Z.z.
24. 4. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačných bodov
155/2021 Z.z.
1. 5. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
245/2021 Z.z.
24. 6. 2021
dopĺňa § 11a
336/2021 Z.z.
10. 9. 2021
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
482/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení a dopĺňa 3 novelizačných bodov
159/2022 Z.z.
20. 5. 2022
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
166/2022 Z.z.
20. 5. 2022
dopĺňa § 1d
328/2022 Z.z.
11. 10. 2022
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
349/2022 Z.z.
28. 10. 2022
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
14/2023 Z.z.
15. 1. 2023
dopĺňa § 11c
114/2023 Z.z.
1. 5. 2023
vypúšťa § 17 a mení § 26
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje na obdobie v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia”) a na ďalšie obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení krízovej situácie niektoré opatrenia v oblasti
a) sociálnych vecí a rodiny na úseku
1. štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, a to
1a. prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa,
1b. rodičovského príspevku,
1c. príspevku na starostlivosť o dieťa,
1d. príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí,
1e. príspevkov, ktorými štát podporuje náhradnú starostlivosť o dieťa (ďalej len „príspevok na podporu náhradnej starostlivosť o dieťa”),
1f. kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti (ďalej len „kompenzačný príspevok baníkom”),
1g. príspevku na pohreb,
2. pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku,
3. náhradného výživného,
4. kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
b) sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti pri výkone lekárskej posudkovej činnosti.
§ 1b
(1) Suma prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu2) sa za september 2021 zvýši o 74,50 eura na nezaopatrené dieťa, ktoré do konca septembra 2021 je mladšie ako 18 rokov veku alebo v septembri 2021 dovŕši 18 rokov veku.
(2) Za oprávnenú osobu, ktorej sa poskytuje prídavok na dieťa, sa na účel zvýšenia sumy prídavku na dieťa podľa odseku 1 považuje osoba, ktorej v období od marca 2020 do septembra 2021 zanikol nárok na prídavok na dieťa z dôvodu smrti nezaopatreného dieťaťa, ktoré by do konca septembra 2021 bolo mladšie ako 18 rokov veku alebo v septembri 2021 by dovŕšilo 18 rokov veku.
(3) Nárok na zvýšenie prídavku na dieťa podľa odseku 1 nevzniká na nezaopatrené dieťa, na ktoré vznikol nárok na jednorazové zvýšenie pomoci v hmotnej núdzi podľa § 11a.
§ 1c
(1) Suma opakovaného príspevku náhradnému rodičovi podľa osobitného predpisu3) sa za máj 2022 zvýši o 100 eur.
(2) Nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi za mesiac máj 2022 v sume 100 eur má náhradný rodič, ktorému
a) nevznikol nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi z dôvodu ustanoveného osobitným predpisom,4)
b) je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia5) a súd koná o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča