dnes je 15.8.2020

Input:

Zvýšenie základu dane o uplatnené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.7.4.1 Zvýšenie základu dane o uplatnené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Ing. Marcela Prajová

Ak bol daňovníkovi vyplatený predčasný výber podľa § 19 zákona č. 650/2004 Z. z. zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, je v súlade s ust. § 11 ods. 13 ZDP povinný zvýšiť základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu bola táto suma vyplatená, o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane. Predčasným výberom podľa § 19 zákona č. 650/2004 Z. z. zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení sa rozumie suma zodpovedajúca súčinu aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky zo dňa predchádzajúceho dňu určenému v žiadosti o vyplatenie predčasného výberu a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek z príspevkov zaplatených účastníkom.

Základ dane môže daňovník zvýšiť o uplatnené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie buď jednorazovo v jednom zdaňovacom období, alebo základ dane bude zvyšovať postupne vo viacerých zdaňovacích obdobiach, najneskôr však v lehote do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu bol predčasný výber vyplatený.


Daňovník si za zdaňovacie obdobie roku 2014 až 2018

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk