dnes je 28.7.2021

Input:

Zníženie základu dane z príjmov fyzických osôb

27.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6 Zníženie základu dane z príjmov fyzických osôb

prof. Ing. Anna Baštincová

CSc.

4.6.1 Nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus

prof. Ing. Anna BaštincováCSc.; Ing. Viera Mezeiová

Zníženie základu dane (ZD) podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) znamená jeho úpravu o taxatívne ustanovené nezdaniteľné časti ZD.

ZD daňovníka - fyzickej osoby sa znižuje o nezdaniteľné časti ZD podľa § 11 ZDP:

- na daňovníka,

- na vyživovanú manželku/manžela žijúcu s daňovníkom v domácnosti,

- sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v limitovanej výške (len v rozmedzí rokov 2013-2016),

- sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie v limitovanej výške,

- zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami (najviac do výšky 50 eur ročne, aj na vyživované deti a manželku/manžela) - od roku 2018.

ZDP obmedzuje uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD) na daňovníka a na manželku/manžela daňovníka len na tzv. aktívne príjmy, t. j.:

- príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ZDP) a

- príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP). Tým podporuje aktivitu daňovníkov - ich záujem o prácu alebo podnikanie. Ak daňovník dosiahne len príjmy z prenájmu (§ 6 ods. 3 ZDP), príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 ZDP), príjmy z kapitálového majetku (§ 7 ZDP), ostatné príjmy (§ 8 ZDP resp. súčet týchto príjmov, nemôže si uplatniť NČZD.

Výška NČZD na daňovníka a na manželku/manžela závisí od výšky životného minima platného k 1. 1. daného zdaňovacieho obdobia a od výšky vykázaného základu dane daňovníka.

NČZD na daňovníka

Nárok na NČZD na daňovníka z aktívnych príjmov má každý daňovník - FO, bez ohľadu na to, akú časť zdaňovacieho obdobia poberal aktívne zdaniteľné príjmy (§ 5§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) a bez ohľadu na to, či ide o daňového rezidenta alebo nerezidenta. Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne ZD, ktorý:

1. sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy platného životného minima,

2. je vyšší ako 100-násobok platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane. Ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sú dôležité tieto údaje:

Zdaňovacie obdobie  2014, 2015, 2016, 2017  2018 
Platné životné minimum  198,09 eura  199,48 eura  
19,2 násobok platného životného minima   3 803,33 eura (198,09 x 19,2)316,94 eura mesačne  3830,02 eura319,17 eura  
100-násobok platného životného minima  19 809,00 eur  19 948,00 eur  
44,2-násobok platného životného minima  8 755,58 eura  8 817,016 eura  


Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2014, 2015, 2016, 2017

Ak základ dane daňovníka je napr.

1. 18 000 €, nezdaniteľná časť základu dane: 3 803,33 eura

2 20 000 €, nezdaniteľná časť základu dane: 8 755,58 - (20 000 : 4) = 3 755,58 eura

3. 36 000, nezdaniteľná časť základu dane: 8 755,58 - (36 000 :4) = 0

NČZD na manželku (manžela) daňovníka

Daňovník si môže znížiť základ dane o NČZD na manželku (rovnako sa postupuje aj v prípade, ak daňovníkom je manželka a uplatňuje si NČZD na manžela) žijúcu s daňovníkom v domácnosti. Domácnosť je definovaná v Občianskom zákonníku a tvoria ju fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Výška tejto NČZD závisí od výšky platného životného minima, výšky základu dane.

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne ZD:

1. rovnajúci sa alebo nižší ako 176,8-násobok platného životného minima a jeho manželka žijúca s daňovníkom v domácnosti v tomto zdaňovacom období,

a) nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku je suma

zodpovedajúca 19,2-násobku platného životného minima,

b) má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného

minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku je rozdiel medzi sumou

zodpovedajúcou 19,2-násobku platného životného minima a vlastným príjmom manželky,

c) má vlastný príjem presahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného

minima, nezdaniteľná časť základu dane na manželku sa rovná nule;

2. vyšší ako 176,8-násobok platného životného minima a jeho manželka v tomto zdaňovacom

období:

a) nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku je suma

zodpovedajúca 63,4-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane

tohto daňovníka; ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na

manželku sa rovná nule,

b) má vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku je suma vypočítaná

podľa bodu a) znížená o vlastný príjem manželky; ak je táto suma nižšia ako nula,

nezdaniteľná časť základu dane na manželku sa rovná nule.

Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela daňovníka sú dôležité tieto údaje:

Zdaňovacie obdobie  2014, 2015, 2016, 2017   2018 
Platné životné minimum k 1. 1. 2014  198,09 eura   199,48 eura  
19,2 násobok platného životného minima  3 803,33 eura (198,09 x 19,2)   3 830,02 eura   
176,8-násobok platného životného minima  35 022,31 eura   35 268,06 eura  
63,4-násobok platného životného minima  12 558,91 eura   12 647,03 eura  

Ak daňovník žije s manželkou v domácnosti len niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť svoj ZD len o sumu zodpovedajúcu 1/12 NČZD na manželku za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jej uplatnenie.

Pri uplatňovaní NČZD na manželku musí daňovník (manžel) zohľadniť aj splnenie aspoň jednej zo štyroch podmienok, uvedených v § 11 ods. 4 ZDP:

- manželka sa v príslušnom zdaňovacom období starala o dieťa do troch, resp. šiestich rokov veku dieťaťa (v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím), alebo

- poberala príspevok na opatrovanie, alebo

- je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce, alebo

- sa považuje za občana so zdravotným postihnutím resp. ŤZP.

Ďalšou podmienkou je charakteristika príjmov, ktoré vstupujú do jej vlastných príjmov: vlastný príjem manželky (manžela) príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť; do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa:

- zamestnanecká prémia podľa § 32a ZDP,

- daňový bonus podľa § 33 ZDP,

- výšenie dôchodku pre bezvládnosť,

- štátne sociálne dávky a

- štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.

- na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jeho uplatnenie (skončenie uplatňovania) a

- daňový bonus možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo alebo v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu (začatie uplatňovania).

Všetky ostatné príjmy (aj od dane oslobodené) sa do vlastného príjmu započítavajú.

Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

S účinnosťou od 1. 1. 2013 bola v § 11 ZDP dočasne, na presne uvedené obdobie (od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016), zavedená ďalšia NČZD: suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier).

Dočasne zavedenú NČZD si mohol daňovník uplatniť prostredníctvom daňového priznania alebo ročného zúčtovania a to:

- najviac do výšky 2% zo ZD (čiastkového základu dane) zisteného z aktívnych príjmov podľa § 5 ZDP alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP alebo ich úhrnu,

- najviac do výšky 2% 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej ŠÚ SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane T. j., táto NČZD je v roku:

- 2016 vo výške 1 029,60 eura

- 2015 vo výške 988,80 eura

- 2014 vo výške 966 eura

- 2013 vo výške 943,20 eura

Nárok na túto nezdaniteľnú časť základu dane sa preukazoval výpisom z osobného účtu vystavený dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ale len v prípade, ak tento príspevok neuhrádzal za zamestnanca zamestnávateľ.


Podnikateľ FO vykázal za rok 2014 základ dane z aktívnych príjmov (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) vo výške 24 000 eur. V roku 2014 uzatvoril zmluvu o dobrovoľnom starobnom dôchodkovom sporení a zaplatil dobrovoľné príspevky na toto sporenie v celkovej výške 840 eur.

V daňovom priznaní si môže uplatniť nezdaniteľnú časť vo výške 480 eur (2% z 24 000 eur).

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

S účinnosťou od 1. 1. 2014 si môže daňovník po skončení zdaňovacieho obdobia uplatniť novú NČZD - sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (podľa a zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p.) - III. pilier.

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie si daňovník môže podľa § 11 ZDP odpočítať od základu dane zisteného z aktívnych príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP alebo z ich úhrnu a to vo výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, avšak najviac do výšky 180 eur za zdaňovacie obdobie.

Podľa ZDP musia byť príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatené na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu.

Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť

Od roku 2018 je do ZDP zavedená nová NČZD, ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných podľa zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., v úhrne najviac do výšky 50 € za rok.

Podľa § 11 ods. 14 ZDP sa za NČZD na kúpeľnú starostlivosť považujú aj zaplatené

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk