dnes je 29.3.2023

Input:

Komentár k ZDP § 52h Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2010

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.14 Komentár k ZDP § 52h Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2010

Ing. Ján Mintál


(1) Ustanovenie PAR. 5 ods. 3 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2010 sa prvýkrát použije na zamestnaneckú opciu poskytnutú zamestnávateľom po 31. decembri 2009 na nákup zamestnaneckej akcie.

(2) Ustanovenie PAR. 17 ods. 14 v znení účinnom od 1. januára 2010 sa prvýkrát použije na daňovú stratu stálej prevádzkarne umiestnenej v zahraničí vykázanú po 31. decembri 2009.

(3) Ustanovenia PAR. 19 ods. 3 písm. t) a PAR. 51a ods. 3 až 7 v znení účinnom od 1. januára 2010 sa použijú pri podávaní daňového priznania po 1. januári 2010 za zdaňovacie obdobie končiace v roku 2009.

(4) Pri odpisovaní goodwillu alebo záporného goodwillu vzťahujúceho sa ku kúpe podniku alebo jeho časti alebo nepeňažnému vkladu podniku alebo jeho časti, ku ktorým došlo do 31. decembra