dnes je 3.12.2022

Input:

Znenie zákona o dani z príjmov § 52e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

31.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.11 Znenie zákona o dani z príjmov § 52e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009


(1) Výdavky(náklady) preukázateľne vynaložené daňovníkom v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na euro vrátane výdavkov (nákladov) na zaokrúhlenie sa považujú za daňové výdavky, ak spĺňajú podmienky ustanovené v PAR. 2 písm. i) a PAR. 19 až 21 v znení účinnom od 1. januára 2009.

(2) Daňovník, ktorý má podľa PAR. 17 ods. 17 podané oznámenie o nezahrnovaní kurzových rozdielov do základu dane v období, v ktorom sa o nich účtuje, zahrnie kurzové rozdiely do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza k inkasu alebo odpisu pohľadávky, alebo platbe alebo odpisu záväzku, pričom kurzový rozdiel pri pohľadávke alebo záväzku znejúcich na

  1. euro predstavuje rozdiel medzi hodnotou pohľadávky alebo záväzku zaúčtovanou pri ich vzniku v slovenských