dnes je 4.8.2020

Input:

Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2018

20.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.40 Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2018

Ing. Ivana Glazelová

Schválené znenie zákona zo 7. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty je orientovaná na oblasti, v ktorých aplikačná prax ukázala potrebu upraviť existujúce pravidlá uplatňovania dane z pridanej hodnoty a tiež potreba zosúladenia niektorých ustanovení s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

Základný súhrn úprav v zákone o DPH:

 • doplnenie vzniku daňovej povinnosti a vzniku práva na odpočítanie dane pri postúpení pohľadávky v rámci uplatňovania osobitnej úpravy vzniku daňovej povinnosti na základe prijatej platby,

 • zavedenie povinnosti pre zdaniteľné osoby, ktoré sú registrované podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH podávať súhrnné výkazy, ak sa zúčastňujú na trojstrannom obchode,

 • uplatňovanie osobitnej úpravy zdanenia prirážky cestovnými kanceláriami pri poskytovaní služieb cestovného ruchu voči všetkým subjektom, a to aj v prípade, ak budú tieto služby poskytnuté platiteľovi dane na účely jeho pracovnej cesty,

 • zavedenie bezodkladného vrátenia zábezpeky daňovým úradom v prípade zrušenia registrácie pre daň,

 • možnosť vyhotoviť súhrnnú faktúru za nájom a dodávky elektriny, plynu, vody a tepla za obdobie 12 kalendárneho mesiacov aj pre zdaniteľnú osobu, ktorá nie je usadená v tuzemsku,

 • zrušenie limitu 5 000 eur pri prenose daňovej povinnosti, ktorý je platiteľ dane povinný uplatniť pri dodaní určitých komodít,

 • zmena podmienky pri uplatňovaní trojstranného obchodu (prvý odberateľ nesmie byť usadený v členskom štáte druhého odberateľa).

Výber zmien v zákone o DPH

 • Zmeny v § 4c Zákona o DPH (Zábezpeka na daň)

Ide o riešenia, ktoré vyplynuli z praxe a tiež riešenia, ktoré Zákon o DPH neriešil, zmien, resp. doplnení v § 4c Zákona o DPH.

 • Zmeny § 4c ods. 1 písm. d) – doplnené písmeno d),

Rozširuje sa povinnosť zložiť zábezpeku na daň aj na prípady, ak je žiadateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň nedoplatok na DPH 1 000 eur a viac alebo ktorej bola zrušená registrácia pre DPH z dôvodu opakovaného porušovania povinností administratívnej povahy ako je napríklad nepodávanie daňových priznaní alebo kontrolného výkazu, opakovaného neplatenia vlastnej daňovej povinnosti.

 • Zmena v § 4c ods. 2) Zákona o DPH – kde sana konci pripája táto veta: „Ak sa zastaví registračné konanie, rozhodnutie o zložení zábezpeky na daň sa z úradnej moci zruší a daňový úrad bezodkladne vráti zloženú zábezpeku na daň.”.

Ide o riešenie situácie, keď bolo vydané rozhodnutie o zastavení registračného konania, pričom už bolo vydané rozhodnutie o zložení zábezpeky. Nakoľko už vydané rozhodnutie o zložení zábezpeky stráca opodstatnenosť, ustanovuje sa, aby daňový úrad zrušil rozhodnutie o zložení zábezpeky z úradnej moci a v prípade, ak na základe tohto rozhodnutia subjekt už zaplatil zábezpeku, túto zábezpeku mu vrátil.

 • V § 4c nový ods. 6) Zákona o DPH - Ak pred zložením zábezpeky na daň daňový úrad zruší registráciu pre daň, rozhodnutie o zložení zábezpeky na daň podľa odseku 2 sa z úradnej moci zruší; ak platiteľ už zložil časť zábezpeky na daň, daňový úrad bezodkladne vráti časť zábezpeky na daň, ktorá nebola použitá na úhradu nedoplatku na dani podľa odseku 5 a pred vrátením časti zábezpeky na daň primerane uplatní postup podľa osobitného predpisu.

Nezloženie zábezpeky nemá vplyv na registráciu za platiteľa dane, a preto daňový úrad túto osobu zaregistruje a zábezpeku na DPH vymáha. Ak ale dôjde k situácii, že v rámci tohto procesu je zrušená registrácia, stráca vymáhanie zábezpeky alebo jej časti opodstatnenie, a preto sa ustanovilo, aby takéto rozhodnutie o zložení zábezpeky daňový úrad zrušil z úradnej moci. V prípade, ak platiteľ dane už časť zábezpeky uhradil, daňový úrad túto časť zábezpeky vráti za predpokladu, že táto čiastka nebude použitá na nedoplatky na DPH.

 • doplnenia v § 4c ods. 7) Zákona o DPH

Súčasne platný zákon neriešil vrátenie zábezpeky v situácii, keď v rámci obdobia 12 mesiacov od zloženia zábezpeky dôjde k zrušeniu registrácie pre DPH (odpadne dôvod na ponechanie peňažnej zábezpeky v štátnom rozpočte). Preto sa ustanovila povinnosť daňovému úradu vrátiť bezodkladne zábezpeku alebo jej ostávajúcu časť v prípade, ak je fyzickej alebo právnickej osobe zrušená registrácia za platiteľa DPH. Vrátenie zábezpeky alebo jej ostávajúcej časti sa nebude týkať prípadu, keď ku zrušeniu registrácie dôjde z dôvodu zániku právnickej osoby bez likvidácie, t. j. keď právny nástupca je alebo sa stáva platiteľom dane dňom vzniku novej spoločnosti. 

 • (Ne)registrácia zahraničnej osoby (zmeny vo viacerých na seba nadväzujúcich ustanovenia zákona o DPH) 

  1. V určitých prípadoch, ktoré sú vymenované v § 5 ods. 1 písm. a) až f) zákona o DPH, sa zahraničná osoba nemusí registrovať pre DPH aj napriek tomu, že v tuzemsku uskutoční zdaniteľný obchod, ktorý je predmetom DPH v Slovenskej republike.

V § 5 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak dodáva tovar z tuzemska do iného členského štátu alebo tretieho štátu, ktorý bol nadobudnutý v tuzemsku z iného členského štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69aa,”.

Z dôvodu zavedenia právnej úpravy v § 69aa, ktorá umožní zahraničnej osobe, aby sa na účely nadobudnutia tovaru z iného členského štátu a na účely jeho dodania do iného členského štátu dala zastupovať daňovým zástupcom, sa dopĺňa ustanovenie § 5 ods. 1 písm. d) zákona o DPH, podľa ktorého zahraničná osoba nebude povinná požiadať o registráciu pre DPH, ak si zvolí daňového zástupcu podľa navrhovaného § 69aa zákona o DPH. Pokiaľ zahraničná osoba nad rámec daňového zastúpenia uskutoční zdaniteľný obchod v tuzemsku, pri ktorom bude osobou povinnou platiť DPH v tuzemsku, musí sa registrovať pre DPH v tuzemsku.

 • Za § 69a sa vkladá § 69aa, ktorý vrátane nadpisu znie: Daňový zástupca pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu alebo tretieho štátu (§ 69aa má až 14 odstavcov, v ktorých sú upravené povinnosti zahraničnej osoby a daňového zástupcu a splnenie podmienok pre využitie daňového zástupcu)

Daňový zástupca môže zastupovať zahraničnú osobu podľa odseku 1 len vo veci nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a jeho následného dodania s oslobodením od dane podľa § 43 alebo § 47 alebo jeho následného dodania formou zásielkového predaja s miestom dodania v inom členskom štáte. Zahraničná osoba môže byť zastúpená vo veci podľa prvej vety odseku 1 len jedným daňovým zástupcom.

Podľa v súčasnosti platného zákona o DPH platného do 31.12.2017 sa zahraničná osoba mohla dať zastúpiť daňovým zástupcom len vo veci uplatnenia oslobodenia od dane pri dovoze tovaru podľa § 48 ods. 3 zákona o DPH.

Pokiaľ zahraničná osoba zastúpená daňovým zástupcom plánuje dodať tovar v tuzemsku, z dodania ktorého má byť DPH ním platená v tuzemsku (napr. zahraničná osoba dodá tovar nezdaniteľnej osobe v tuzemsku), musí odvolať plnomocenstvo udelené daňovému zástupcovi a musí sa registrovať pre DPH ako platiteľ dane.

Poznámka: Daňový zástupca môže zastupovať viaceré zahraničné osoby. Je povinný podávať za zastúpené zahraničné osoby jedno daňové priznanie, jeden kontrolný výkaz a jeden súhrnný výkaz. Možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok ( podľa § 80 ods. 2) sa na prípady daňového zastupovania nevzťahuje. Súhrnný výkaz je daňový zástupca povinný podávať za obdobie kalendárneho mesiaca, pokiaľ zahraničná/é osoba/y uskutoční dodanie tovarov do iného členského štátu s oslobodením od DPH podľa § 43 zákona o DPH.

 • V súčasnosti platný vzor daňového priznania sa bude upravovať pre účely zastúpenia daňovým zástupcom podľa § 69aa zákona o DPH tak, aby osoba podávajúca daňové priznanie mohla oznámiť, že koná v postavení daňového zástupcu podľa § 69aa zákona.

Preto sa aktuálny vzor daňového priznania upravuje tak, že sa dopĺňa nový riadok, aby osoba podávajúca daňové priznanie mohla vyznačiť, že koná v postavení daňového zástupcu podľa § 69aa zákona. Na základe takéhoto označenia informačný systém finančnej správy bude môcť kategorizovať a spracovať daňové priznanie.

To znamená, že tento riadok je doplnením pre daňového zástupcu pre zahraničné osoby (zahraničná osoba sa dá zastúpiť daňovým zástupcom) pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu Európskej únie, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu Európskej únie alebo tretieho štátu (§ 69aa).

Informácia: Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty podľa doterajšieho predpisu sa použije pri podávaní daňových priznaní za obdobia, ktoré končia najneskôr 31. decembra 2017, a pri podávaní daňových priznaní podľa § 78 ods. 4 zákona, ak daňová povinnosť vznikla najneskôr 31. decembra 2017.

 • Zároveň bola zrealizovaná aj úprava v zákone o DPH ohľadom refundácie DPH zahraničnou osobou v § 55a ods. 2 písm. c) štvrtom bode a § 56 ods. 2 písm. c) štvrtom bode kde sa na konci pripájajú tieto slová: „a dodania tovaru z tuzemska do iného členského štátu alebo tretieho štátu, ktorý bol nadobudnutý zahraničnou osobou v tuzemsku z iného členského štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69aa,”.

Doplnením ustanovenia § 55a ods. 2 písm. c) bod 4 sa umožňuje zahraničnej osobe usadenej v inom členskom štáte, aby požiadala o vrátenie dane formou refundácie DPH, aj keď bude za obdobie, za ktoré žiada vrátiť DPH z kúpy tovarov a služieb v tuzemsku, uskutočňovať zdaniteľné obchody v tuzemsku v rozsahu, na ktoré si môže zvoliť daňového zástupcu podľa § 69aa zákona o DPH. Rovnako sa doplňuje ustanovenie § 56 ods. 2 písm. c) 4. bod zákona o DPH, ktorý upravuje refundáciu DPH pre zahraničné osoby usadené v treťom štáte.

 • V § 72 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Zahraničná osoba, ktorá je zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a alebo § 69aa, je povinná vyhotoviť faktúru podľa tohto zákona pri dodaní tovaru s miestom dodania v tuzemsku.”.

Ustanovenia týkajúce sa fakturačných povinností kde sa spresňujú a dopĺňajú v súvislosti so zavedením daňového zástupcu v § 69aa.

 • Zmeny v § 17 ods. 4 písm. c) a § 45 ods. 1 písm. c) Zákona o DPH – TROJSTRANNÝ OBCHOD

- V § 17 ods. 4 písm. c) sa slová „nie je identifikovaný pre daň” nahrádzajú slovami „nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa obvykle nezdržiava”.

- V § 45 ods. 1 písm. c) sa slová „nie je identifikovaný pre daň v členskom štáte druhého odberateľa” nahrádzajú slovami „nemá v členskom štáte druhého odberateľa sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa obvykle v členskom štáte druhého odberateľa nezdržiava”.

Jednou z podmienok pre uplatnenie trojstranného obchodu podľa súčasného znenia zákona je podmienka, že prvý odberateľ nesmie byť v členskom štáte druhého odberateľa registrovaný pre DPH. Takto ustanovenú podmienku trojstranného obchodu uplatňuje viacero členských štátov EÚ. Avšak článok 141 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty túto podmienku formuluje tak, že prvý odberateľ nesmie byť usadený v členskom štáte druhého odberateľa, t. j. nemôže mať sídlo a ani prevádzkareň v členskom štáte druhého odberateľa, a preto v zákone o DPH dochádza k zosúladeniu zákona s formuláciou podľa čl. 141 smernice o DPH. 

 • V § 38 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a toto svoje rozhodnutie je povinný písomne oznámiť príjemcovi plnenia najneskôr v lehote na vyhotovenie faktúry podľa § 73”.

Podľa § 38 ods. 1 prvá veta zákona o DPH je platiteľ dane povinný uplatniť oslobodenie od dane na dodanie novej stavby alebo jej časti a pozemku, na ktorom tieto stavby stoja. To isté ustanovenie (druhá veta) poskytuje platiteľovi dane (dodávateľovi) právo voľby, aby namiesto oslobodenia od dane boli uvedené nehnuteľnosti (stavby dodané po 5 rokoch od prvej kolaudácie stavby alebo časti stavby) zdanené DPH.

Podľa § 69 ods. 12 písm. c) zákona o DPH, ak sa dodávateľ rozhodne zdaniť nehnuteľnosť, ktorá má byť v zásade oslobodená od DPH, je osobou povinnou platiť DPH kupujúci (nadobúdateľ), pokiaľ má postavenie platiteľa dane. Z dôvodu, aby platiteľ dane, ktorý je nadobúdateľom nehnuteľnosti s istotou vedel, že je osobou povinnou platiť DPH na základe prenesenia daňovej povinnosti, v zákona sa ustanovila povinnosť pre dodávateľa písomne informovať nadobúdateľa o tom, že sa rozhodol dodanie nehnuteľnosti zdaniť a túto povinnosť musí splniť v lehote na vyhotovenie faktúry.

 • Vymedzenie investičného majetku sa rozšírilo na všetky stavby:

 • V § 54 ods. 2 písm. b) sa slovo „budovy” nahrádza slovom „stavby”.

 • V § 54 ods. 2 písm. c) v celom texte sa slovo „budov” nahrádza slovom „stavieb”.

Prax ukázala, že aj inžinierske stavby, resp. stavby iné ako budovy, môžu podliehať zmene ich použitia na oslobodené činnosti zo zdaňovaných činností a naopak, príp. sa môže meniť rozsah ich použitia na zdaňované činnosti a súčasne na činnosti oslobodené od dane. Z tohto dôvodu sa vymedzenie investičného majetku navrhuje rozšíriť na všetky stavby. Ak dôjde k zmene použitia stavby v rámci 20 - ročného obdobia stanoveného na úpravu odpočítanej dane, platiteľ dane bude povinný upraviť odpočítanú DPH, a to pri každom druhu stavby.

Podľa prechodného ustanovenia úprava odpočítanej dane podľa § 54 a 54a sa neuplatní na daň odpočítanú pred 1. januárom 2018, ktorá sa vzťahuje na inú stavbu alebo časť stavby ako bola uvedená v § 54 ods. 2 písm. b) a c) v znení účinnom do 31. decembra 2017.

 • Zmeny § 65 ods. 1, ods. 3, ods. 4 a ods. 10 Zákona o DPH (Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry)

Ustanovenia týkajúce sa osobitnej úpravy zdaňovania služieb cestovného ruchu bolo potrebné zmeniť v nadväznosti na judikatúru Súdneho dvora EÚ. Zjudikatúry Súdneho dvora EÚ vyplýva, že osobitnú úpravu zdaňovania prirážky musia členské štáty uplatňovať na každý predaj služieb cestovného ruchu bez ohľadu na to, kto je príjemcom týchto služieb.

 • Doplnenia v § 68d ods. 4 a § 68d ods. 5 Zákona o DPH ( Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby)

S účinnosťou od 1. 1. 2016 bola v § 68d zákona o DPH zavedená osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby. Ide o daňové subjekty, ktoré sa pre tento režim rozhodli pričom zároveň splňujú podmienky podľa § 68d zákona o DPH. 

Keďže postúpenie peňažnej pohľadávky platiteľom dane, ktorý používa túto osobitnú úpravu, môže mať nepriaznivý dopad jednak na podnikateľov (odberateľov), ale aj na príjmy štátu, a preto sa v rámci tohto osobitného režimu ustanovil osobitne vznik daňovej povinnosti pre prípad, ak platiteľ dane (ktorý používa osobitnú úpravu) postúpi pohľadávku. V takýchto prípadoch platiteľovi dane vznikne daňová povinnosť dňom postúpenia pohľadávky a základom dane bude cena bez dane požadovaná za dodaný tovar alebo službu od príjemcu plnenia. Týmto dňom vznikne odberateľovi právo na odpočítanie dane. Pokiaľ pôjde o odberateľa, ktorý používa bežný režim, nebude právo na odpočítanie dane viazané na výšku zaplatenej sumy. Táto úprava týkajúca sa postúpenia pohľadávky predstavuje výnimku zo systému uplatňovania dane na základe prijatia platby.  

V § 68d odsek 5 sa doplnilo, že dochádza ku vzniku práva na odpočítanie dane v prípade, ak je odberateľ platiteľom dane, ktorý používa osobitnú úpravu a za dodaný tovar alebo službu nezaplatí dodávateľovi, ale na základe postúpenej pohľadávky zaplatí inej osobe (postupníkovi). Právo na odpočítanie dane vznikne odberateľovi dňom zaplatenia postupníkovi, a to v rozsahu zaplatenej sumy.

 • Zmeny v tuzemskom prenose daňovej povinnosti a samozdaňovanie : § 69 ods. 12 písm. f) a g) Zákona o DPH (v § 69 ods. 12 písm. f) a g) sa vypúšťajú slová „ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac”).

Od 1. 1. 2014 sa v zákone o DPH zaviedlo prenesenie daňovej povinnosti na poľnohospodárske plodiny, ktoré patria do kapitoly 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, a na kovy ako oceľ a železo a polotovary z kovov, ktoré patria do kapitoly 72 a do položiek 7301, 7308 a 7314

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk