dnes je 23.4.2021

Input:

Zmeny v zákone o dani z príjmov týkajúce sa fyzických osôb od 1.1.2019

21.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.45 Zmeny v zákone o dani z príjmov týkajúce sa fyzických osôb od 1.1.2019

Ing. Viera Mezeiová

Do NR SR sú predložené zaujímavé novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP). Tieto novely by mali priniesť nové oslobodenia od dane z príjmov fyzických osôb a niektoré z nich aj zlepšenie finančných podmienok najmä mladých rodín.

Parlamentná tlač 1108 – podpora rekreácií

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa nielen zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v zn. n. p., novelizoval aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v zn. n. p. (Zákonník práce) a tiež aj zákon o dani z príjmov a bol 23. 10. 2018 schválený. Oproti pôvodnému návrhu v ňom prišlo v schválenom znení k niekoľkých zmenám (dĺžka pracovného pomeru zamestnanca, možnosť prispenia aj na detské prázdninové aktivity a pod.) Aby daňovníci mali lepšiu orientáciu v zákone, uvádzame niektoré pojmy, ako napr.:

- prenocovanie (prenocovanie fyzickej osoby v zariadení prevádzkovanom ekonomickým subjektom poskytujúcim služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie),

- nástroje financovania cestovného ruchu (rekreačný poukaz, podpora rozvoja cykloturistiky, a to najmä infraštruktúry líniového typu, cykloturistického značenia, objektov doplnkovej infraštruktúry, mapových podkladov a propagácie, poskytovanie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu),

- rekreačný poukaz (osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky, vydávaný limitovaným poskytovateľom pre fyzickú osobu; tento by mal mať podobu stravovacej karty a obdobným spôsobom použitia a bude neprenosný).

Podstatou tohto schváleného predpisu je podpora rekreácie zamestnancov v peňažnej alebo v nepeňažnej forme. Do Zákonníka práce bol doplnený § 152a ZP, ktorý je nosným pilierom aplikácie podpory cestovného ruchu formou príspevkov na rekreáciu zamestnancov. Zamestnávatelia sú rozdelení do 2 kategórií: zamestnávateľ, ktorý zamestnáva:

- viac ako 49 zamestnancov – tento je povinný na žiadosť zamestnanca poskytnúť (vyplatiť) príspevok na rekreáciu ako pracovnoprávny nárok zamestnanca, ak o takýto príspevok požiada,

- menej ako 50 zamestnancov – tento nie je povinný (na žiadosť zamestnanca) poskytnúť (vyplatiť) príspevok na rekreáciu, ale môže tak urobiť dobrovoľne.

Zamestnanci musia splniť isté základné podmienky, na základe ktorých zamestnávatelia môžu svojim zamestnancom poskytnúť príspevok na rekreácie. Príspevok možno poskytnúť len:

- na žiadosť zamestnanca,

- zamestnancovi, ktorému plynuli príjmy zo závislej činnosti nepretržite najmenej 24 mesiacov.

Podľa § 153a ods. 3 ZP (Zákonníka práce) zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa. Ale zamestnanca, ktorý požiada o takýto príspevok, nemôže žiadnym spôsobom znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o príspevok nepožiadal. Ide napr. o poskytovanie odmien alebo výhod.

Zamestnávateľ teda poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u neho trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na žiadosť zamestnanca príspevok na rekreáciu:

1. peňažnou formou a to 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. Ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, najvyššia suma príspevku sa zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. (Ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, napr. „tretinový”, zamestnávateľ na jeho žiadosť poskytne príspevok vo výške najmenej 55 % oprávnených nákladov, ale najviac v sume 275 : 3 = 91,6666 ~ 91,67 €). Zamestnanec je povinný preukázať zamestnávateľovi oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť identifikácia zamestnanca. Oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca na manžela, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii. Dôležitou podmienkou je, že musí ísť najmenej o dve prenocovania (bez stravovacej služby alebo so stravovacou službou). Zamestnávateľ po vyhodnotení dokladov poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu v najbližšom výplatnom termíne (môže sa však zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť inak). Peňažný príspevok na rekreáciu, ktorá začala v jednom kalendárnom roku a nepretržite trvá v nasledujúcom kalendárnom roku, sa bude považovať za príspevok na rekreáciu za kalendárny rok, v ktorom rekreácia začala.


Poznámka 1: Príspevok na rekreáciu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor (§ 152a ods. 1 ZP ).

2. nepeňažnou formou, a to poskytnutím rekreačného poukazu. Rekreačný poukaz platí do konca kalendárneho roku, v ktorom bol vystavený.


Poznámka 2: Oprávnenými výdavkami sú aj výdavky na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.


Poznámka 3: Pri poskytovaní príspevku na rekreácie nie je vek dieťaťa limitovaný, pri poskytovaní príspevku na prázdninové tábory ide o deti zamestnanca, navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

Podľa novelizovaného § 7 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v zn. n. p. na rekreáciu zamestnanca alebo dieťaťa zamestnanca je možné použiť aj prostriedky sociálneho fondu vo výške nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi.

Podľa § 5 ods. 7 ZDP je príspevok na rekreáciu pre zamestnanca oslobodeným príjmom, bez ohľadu na to, či ide o peňažnú alebo nepeňažnú formu príspevku podľa § 152a ZP. Avšak podľa § 11 ods. 14 ZDP nezdaniteľnou časťou základu dane nie sú úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vtedy, ak by na ten istý pobyt bol poskytnutý príspevok na rekreáciu. Podľa § 19 ods. 2 ZDP sú daňovým výdavkom zamestnávateľa príspevky na rekreáciu zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených § 152a ZP.


Poznámka 4: Výdavky (náklady) na rekreáciu daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP si aj tento daňovník môže uplatniť, ale len vtedy, ak vykonáva činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov. Výška výdavku je stanovená v rozsahu, vo výške a za podmienok ustanovených pre zamestnancov. Avšak nemožno uznať tento daňový výdavok vtedy, ak tomuto daňovníkovi nebol poskytnutý príspevok na rekreáciu zákonníka práce v súvislosti s výkonom závislej činnosti.

Parlamentná tlač 1129 – ubytovanie zamestnancov - návrh

(Návrh zákona bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR s termínom prerokovania vo výboroch do 26. 11. 2018, t. j. schválené znenie môže byť pozmenené oproti návrhu.)

Do NR SR bol predložený aj návrh novely č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v zn. n. p., ktorým bol zmenený s doplnený aj ZDP vo viacerých ustanoveniach (§ 9 ods. 3, § 17 ods. 2 a ods. 44 – v príspevku sa budeme venovať len zmenám, ktoré sa dotýkajú zamestnancov). Pre zamestnancov sa navrhuje nové oslobodenie príjmu zo závislej činnosti, pričom ide o zamestnancov:

- ktorým plynú príjmy zo závislej činnosti z pracovného pomeru (t. j. nie z pracovnoprávneho vzťahu, kde by potom boli zahrnutí aj „dohodári”),

- pracujúcim u zamestnávateľa s prevažujúcou činnosťou vo viaczmennej prevádzke.

Podľa § 5 ods. 7 písm. p) ZDP sa navrhuje od dane oslobodiť nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancom spĺňajúcim vyššie uvedené podmienky:

- za účelom zabezpečenia ubytovania zamestnanca (§ 19 ods. 2 písm. s) druhého bodu ZDP)

- v úhrnnej sume najviac 60 eur mesačne,

- v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých bolo zabezpečené ubytovanie v príslušnom kalendárnom mesiaci.


Poznámka 1: Ak takto určené plnenie presiahne sumu 60 € alebo jej pomernú časť zodpovedajúcu výške podľa počtu dní ubytovania v príslušnom kalendárnom mesiaci, do zdaniteľných

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk