dnes je 13.8.2020

Input:

Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2018 a 2019

20.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.41 Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2018 a 2019

Ing. Peter Horniaček

Národná rada SR na svojom zasadnutí 7. decembra tohto roka schválila návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorá obsahuje veľké množstvom zmien. Ide predovšetkým o tieto zmeny:

  • pravidlá s cieľom posilnenia úrovne ochrany proti agresívnemu daňovému plánovaniu a pravidlá proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov mimo územia SR, ktoré vychádzajú zo Smernice Rady (EÚ) 2016/1164, ktorou sa ustanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu (tzv. smernica ATAD 1), a to:

- zavedenie dane na odchode, t. j. dane pri presune majetku, podnikateľskej činnosti alebo zmene daňovej rezidencie daňovníka,

- zavedenie CFC pravidiel – možnosť zahnutia príjmov nízko zdaňovanej kontrolovanej zahraničnej dcérskej spoločnosti do ZD jej tuzemskej materskej spoločnosti – účinnosť od roku 2019,

- čiastočná úprava hybridných nesúladov medzi závislými osobami za účelom zamedzenia dvojitého uplatnenia daňového výdavku alebo uplatnenia daňového výdavku, ktorý nie je zdaniteľných príjmom zahrnovaným do základu dane na území SR alebo na území iného štátu,

  • zavedenie stimulov na zatraktívnenie podmienok podnikania v oblasti domáceho kúpeľníctva cez výhodnejšie odpisovanie budov využívaných na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti,

  • zmena vo výpočte odpočtu nákladov na výskum a vývoj a jeho zvýšenie až na úroveň 100 %,

  • zavedenie osobitného daňového oslobodenia vo výške 50 % pre príjmy plynúce z komerčného využívania vybraných nehmotných aktív (patenty, dizajny, úžitkové vzory a softvér), tzv. režim patent boxu,

  • zavedenie oslobodenia príjmov plynúcich právnických osobám z predaja obchodných podielov po splnení podmienky časového testu (24 mesiacov), testu výšky obchodného podielu (min. 10 %) a podmienky riadenia finančnej investície,

  • spresnenie zdanenia podielov na zisku (dividend) spoločníkov v. o. s. a komplementárov k. s., ak im tieto príjmy plynú z účasti týchto osobných obchodných spoločností v inej obchodnej spoločnosti (s. r. o., a. s.) alebo družstve,

  • úpravy pre podnikové kombinácie, keď tieto bude možné realizovať len v reálnych cenách a definujú sa výnimky z tohto pravidla pre použitie pôvodných cien na presne vymedzené situácie cezhraničných transakcií,

  • zavedenie pravidiel pre zdanenie výplaty oceňovacích rozdielov z precenenia pri

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk