dnes je 28.9.2020

Input:

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty v súvislosti so stavebníctvom od roku 2016

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.11 Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty v súvislosti so stavebníctvom od roku 2016

Ing. Juraj Válek

PhD.

Novelizáciou zákona o dani z pridanej hodnoty dochádza k prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia tzv. reverse charge aj v oblasti stavebníctva. Musí byť splnená ale podmienka, že aj príjemca plnenia aj poskytovateľ plnenia musí byť registrovaný pre DPH. Princípom je, že daň štátu odvedie prijímateľ plnenia. Mali by sa tým malé firmy vyhnúť tomu, že na zaplatenie dane z pridanej hodnoty si museli zobrať úver, pretože väčšie firmy, s ktorými spolupracovali – realizovali prevažne subdodávky, im nevyplatili faktúry načas.

V odvetví stavebníctva často dochádza k druhotnej platobnej neschopnosti, predovšetkým z dôvodu, že odvádzajú daň bez ohľadu na to, či dostali od veľkých odberateľov zaplatené za svoje služby. Preto bolo nevyhnutné zaviesť prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach na hlavného odberateľa, aby malé a stredné podniky ako dodávatelia v stavebníctve nedoplácali na neplatiacich odberateľov.

Pričom je nutné poznamenať, že smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty umožňuje výnimku. Členské štáty EÚ môžu stanoviť, za predpokladu, že odberateľ i dodávateľ sú platitelia dane, že „osobou povinnou platiť DPH z taxatívne stanovených tovarov alebo služieb nie je platiteľ dane, ktorý dodáva tovar alebo službu, ale platiteľ dane, ktorý je príjemcom tohto plnenia.“ Prenos daňovej povinnosti na stavebné práce používa väčšina členských štátov EÚ, pričom iba desať členských štátov v roku 2015 tuzemské samozdanenie pri dodávkach stavebných prác nepoužíva. A to Francúzsko, Veľká Británia, Luxembursko, Dánsko, Grécko, Litva, Estónsko, Rumunsko, Poľsko a práve Slovenská republika.

Zdaniteľné obchody, pri ktorých dochádza k prenosu daňovej povinnosti, je možné rozdeliť podľa toho, či dodávateľ aj odberateľ plnenia sú registrovaní pre daň v tuzemsku – ide o tzv. tuzemské samozdanenie, či tiež používaný pojem tuzemský sektorový reverse charge alebo jeden – buď dodávateľ alebo odberateľ je registrovaný pre daň v inom štáte EÚ, tzn. ide o samozdanenie v rámci EÚ. Následne, po splnení podmienok pre samozdanenie, prechádza povinnosť platiť daň na príjemcu plnenia. Dodávateľ vystaví faktúru bez dane z pridanej hodnoty, pričom na tlačive faktúry uvedie text, v ktorom sa odvoláva na § 69 ods. 12 zákona o dani z pridanej hodnoty, na základe ktorého sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti. Faktúra vyhotovená osobou musí v takýchto prípadoch obsahovať slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby. Následne odberateľ, na základe vystavenej faktúry, uvedie zdaniteľné plnenie vo svojom daňovom priznaní tak na vstupe ako aj výstupe, takže si ho samozdaní. V súčasnosti sa uplatňuje tuzemské samozdanenie pri dodávkach tovarov a služieb medzi platiteľmi dane v Slovenskej republike, napríklad na dodanie kovového odpadu a šrotu, dodanie vybraných poľnohospodárskych plodín, prevod emisných kvót skleníkových plynov, dodanie kovových predmetov, predaj nehnuteľností v rámci exekučného konania, mobilných telefónov a integrovaných obvodov. Stavebné práce majú k nim pribudnúť až teraz.

Základný mechanizmus systému dane z pridanej hodnoty je založený tak (platné do konca roku 2015), že platiteľ dane, ktorý dodáva tovar alebo službu, vypočíta z jeho ceny daň z pridanej hodnoty. Následne ju musí odviesť do štátneho rozpočtu. Pričom sa to uplatňuje bez ohľadu na to, či je príjemcom plnenia iný platiteľ dane alebo napríklad občan, ktorý platiteľom dane nie je. Uvedené možno sledovať v nasledujúcom hypotetickom príklade.

Príklad - DPH - uplatňovanie dane v stavebnom priemysle do konca roku 2015

Tuzemský podnikateľ, ktorý bol platiteľ DPH, nakúpil komponenty, z ktorých vyrába stavebný materiál za nákupnú cenu 450 eur a následne ich s prirážkou 100 eur predal stavebnému podniku. Hlavný odberateľ – stavebná výroba si zazmluvnila päť menších stavebných firiem, ktoré mu majú vyhotoviť čiastkové práce na stavbe. Jednej z firiem dodal stavebný materiál a dal si zaňho pridanú hodnotu 50 eur. Spracovaný materiál po vyhotovení služby malá firma odovzdáva späť veľkej stavebnej firme s prirážkou 100 eur. Po vyhotovení ostatných stavebných úprav bola stavba odovzdaná konečnému užívateľovi s pridanou hodnotou 100 eur.

Riešenie:

 

Nákupná cena bez DPH

 

Odpočítateľná daň

 

Nákupná cena s DPH

 

Pridaná hodnota

 

Základ dane

 

Daň

 

Predajná cena s DPH

 

Zúčtovanie so štátnym rozpočtom

 

1a. tuzemský podnikateľ

 

450

 

 

 

0

 

450

 

90

 

540

 

90

 

1b. tuzemský podnikateľ

 

450

 

90

 

540

 

100

 

550

 

110

 

660

 

10

 

2. – stavebný výrobca

 

550

 

110

 

660

 

50

 

600

 

120

 

720

 

10

 

3. malá stavebná firma

 

600

 

120

 

720

 

100

 

700

 

140

 

840

 

20

 

4. – stavebný výrobca

 

700

 

140

 

840

 

100

 

800

 

160

 

960

 

20

 

Prvý – tuzemský podnikateľ (1a, 1b) zaplatí do štátneho rozpočtu spolu 100 eur. Stavebná firma, ktorá má zazmluvnené malé firmy, zaplatí do štátneho rozpočtu po kúpe a následnej dodávke stavebného materiálu 10 eur. Vybraná malá stavebná firma, ktorá použila stavebný materiál podľa dohody a následne ho odovzdala veľkej stavebnej firme, zaplatí na dani 20 eur. Posledný v reťazci je opäť stavebný výrobca, ktorý po dostavbe odovzdáva stavbu konečnému užívateľovi a na dani zaplatí 20 eur. Konečná cena je 960 eur.

Daň z pridanej hodnoty v sektore stavebníctva bude od januára 2016 presunutá z dodávateľov na odberateľov a tí si môžu uplatniť aj odpočet tejto dane. Zavedenie tzv. tuzemského prenesenia daňovej povinnosti pri poskytnutí stavebných prác z platiteľa, ktorý je poskytovateľom stavebných prác na platiteľa, tzn. príjemcu stavebných prác. Prenos daňovej povinnosti sa bude týkať dodania stavebných prác, ale aj dodania stavby alebo časti stavby na základe zmluvy o dielo alebo obdobnej zmluvy a bude sa tiež vzťahovať na dodania tovaru, ktoré sú dodané dodávateľom spolu s montážou alebo inštaláciou, ak táto montáž alebo inštalácia patrí do sekcie F klasifikácie

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk