dnes je 29.10.2020

Input:

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od januára 2018

15.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.19 Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od januára 2018

Ing. Juraj Válek, PhD.

Medzi zmeny v novele zákona o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2018 patrí rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku pri registrácií DPH v prípade, ak žiadateľ má nedoplatok na dani 1 000 eur a viac alebo mu bola v minulosti zrušená registrácia, zmena podmienok na uplatnenie trojstranného obchodu pre prvého odberateľa, ruší sa limit pre základ dane vo faktúre vo výške 5 000 eur a viac pre dodanie poľnohospodárskych plodín a kovov – tzv. tuzemské samozdanenie, ďalej zavedenie oznamovacej povinnosti pri predaji nehnuteľností § 38 ZDPH. Taktiež úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku, pri zemne účelu jeho použitia v ochrannej dobe 20 rokov – sa rozširuje na všetky stavby (nielen budovy), ako aj rozšírenie možnosti daňového zástupcu pre zahraničné osoby a pre prípad nadobudnutia tovaru (nie len pre dovoz tovaru), rozšírenie možnosti vystavenia súhrnnej faktúry za nájom a dodávky elektriny, plynu vody a tepla za obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov aj odberateľovi, ktorý nie je usadený v Slovenskej republike, zavedenie povinnosť podávania súhrnného výkazu aj pre osoby registrované podľa § 7 a § 7a ZDPH, zmena v uplatňovaní osobitnej úpravy DPH pre cestovné agentúry a cestovné kancelárie a zavedenie povinnosti vrátenia odpočítanej dane z platby zaplatenej pred dodaním v prípade, ak ku dňu deregistrácie neboli tovar alebo služba dodané.

Od 1. januára 2018 sa rozšíria kritériá daňovej rizikovosti tak, že zábezpeku na daň z pridanej hodnoty bude mať povinnosť zložiť aj žiadateľ, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá má nedoplatok na dani 1 000 eur a viac a ktorý nebol ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň zaplatený, alebo fyzickou alebo právnickou osobou, ktorej bola zrušená registrácia pre daň z dôvodu že opakovane v kalendárnom roku si nesplnil povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz, opakovane nezaplatil vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.

Inžinierske stavby, resp. stavby iné ako budovy, môžu podliehať zmene ich použitia na oslobodené činnosti z činností podliehajúcich dani a naopak. Taktiež sa môže meniť rozsah ich použitia na činnosti podliehajúce dani a súčasne na činnosti oslobodené od dane. Rozširuje sa preto vymedzenie investičného majetku na všetky stavby, nie len budovy. Ak dôjde k zmene použitia stavby v rámci 20-ročného obdobia stanoveného na úpravu odpočítanej dane, platiteľ bude povinný upraviť odpočítanú daň, a to pri každom druhu stavby. Pričom zmeny sa majú vzťahovať len na stavby, pri ktorých si platiteľ odpočítal daň po 31. decembri 2017.

Samozdanenie sa v roku 2017 uplatňuje len v prípade, ak je základ dane za dodanie tovaru uvedená na faktúre 5 000 eur a viac. Od januára 2018 sa ruší limit a samozdanenie sa tak bude vzťahovať na všetky dodania tovarov - vybraných poľnohospodárskych plodín a pri dodaní vybraných kovov a polotovarov z kovov.

Súhrnný výkaz budú mať povinnosť predkladať aj zdaniteľné

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk