dnes je 28.7.2021

Input:

Zmeny v uplatňovaní percentuálnych výdavkov fyzickej osoby od 01. januára 2017

23.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.35 Zmeny v uplatňovaní percentuálnych výdavkov fyzickej osoby od 01. januára 2017

Ing. Marcela Prajová

Vláda SR dňa 21. 09. 2016 na svojom zasadnutí schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela ZDP“). Okrem iných zmien prináša novela ZDP výrazné zmeny v ustanovení § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP“), t. j. v uplatňovaní percentuálnych výdavkov u daňovníkov – fyzických osôb, ktoré dosahujú príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) a príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 ZDP). Uvedené zmeny majú byť v súlade s návrhom novely ZDP účinné od 1. januára 2017 a keďže návrh novely ZDP v prechodných ustanoveniach k úpravám účinným od 1. januára 2017 špecificky ustanovenie § 6 ods. 10 ZDP nerieši, daňovník zmeny v ustanovení § 6 ods. 10 ZDP prvýkrát uplatní pri vyčíslení svojej daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie roku 2017.

Príspevok vychádza z predpokladu, že vládou navrhované znenie § 6 ods. 10 ZDP bude v parlamente schválené.

Čo sa novelou ZDP pri uplatňovaní výdavkov percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP mení?

Novela ZDP prináša nasledovné zmeny v uplatňovaní výdavkov percentom z príjmov:

  • zvyšuje sa percento výdavkov uplatňovaných z príjmov, a to zo súčasných 40 % na 60 %;

  • zvyšuje sa maximálna ročná hranica výdavkov, ktoré si daňovník môže pri uplatňovaní výdavkov percentom z príjmov uplatniť zo súčasných 5 040 € na 20 000 €;

  • ruší sa pomerné uplatňovanie z ročnej maximálnej hranice pre uplatnenie paušálnych výdavkov, ak daňovník začal alebo skončil v priebehu zdaňovacieho obdobia podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, resp. začal alebo prestal poberať príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

Čo zostáva pri uplatňovaní výdavkov percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP nezmenené?

Tak ako v súčasnosti aj po schválení zmien v ustanovení § 6 ods. 10 ZDP bude platiť:

  • Paušálne výdavky môže uplatniť daňovník v prípade, ak nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia a neuplatní preukázateľné daňové výdavky. Znamená to, že ak je daňovník platiteľom DPH počas celého zdaňovacieho obdobia, naďalej nemá možnosť uplatniť výdavky percentom z príjmov.

  • Daňovník, ktorý v priebehu zdaňovacieho obdobia dosiahne kombináciu príjmov podľa § 6 ods. 1, 2 a 4 ZDP, naďalej (ak sa tak rozhodne a spĺňa podmienku, že nie je platiteľom DPH počas celého zdaňovacieho obdobia) uplatňuje výdavky percentom samostatne z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP (príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti) a samostatne z príjmov podľa § 6 ods. 4 ZDP (príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu).

  • Výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP nemôže uplatniť daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 3 ZDP, teda daňovník s príjmami z prenájmu.

  • V sume percentuálnych výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške.

  • Daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov, je aj po zmene ustanovenia § 6 ods. 10 ZDP povinný viesť evidenciu v rozsahu evidencie podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d) ZDP, t. j. evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov a evidenciu o zásobách a pohľadávkach.

Zmeny v uplatňovaní výdavkov percentom z príjmov a ich vplyv na výšku vykázaného základu dane daňovníka ukážeme na nasledovných príkladoch. V príkladoch uvádzame výpočet výšky percentuálnych výdavkov podľa § 6 ods. 10 ZDP a základu dane (čiastkového základu dane) pred novelou ZDP a po novele ZDP.


Daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, dosiahol v zdaňovacom období príjmy zo živnosti vo výške 10 000 € a zaplatil povinné poistné a príspevky vo výške 1 500 €. Iné zdaniteľné príjmy v zdaňovacom období nedosiahol. Daňovník sa rozhodol uplatňovať výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP.

Pred novelou ZDP

 

Po novele ZDP

 

Príjem = 10 000 €

Výdavok = (10 000 € x 40%) + 1 500 €

Základ dane = príjem – výdavok = 10 000 € – (4 000 € + 1 500 €) = 4 500 €

 

Príjem = 10 000 €

Výdavok = (10 000 € x 60%) + 1 500 €

Základ dane = príjem – výdavok = 10 000 € – (6 000 € + 1 500 €) = 2 500 €

 


Daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, dosiahol v zdaňovacom období príjmy zo živnosti vo výške 20 000 € a zaplatil povinné poistné a príspevky vo výške 1 500 €. Iné zdaniteľné príjmy v zdaňovacom období nedosiahol. Daňovník sa rozhodol uplatňovať výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP.

Pred novelou ZDP

 

Po novele ZDP

 

Príjem = 20 000 €

Výdavok = (20 000 € x 40%) max 5 040 € + 1 500 €

Základ dane = príjem – výdavok =

20 000 € – (5 040 € + 1 500 €) = 13 460 €

 

Príjem = 20 000 €

Výdavok = (20 000 € x 60%) + 1 500 €

Základ dane = príjem – výdavok =

20 000 € – (12 000 € + 1 500 €) =

6 500 €

 


Daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, dosiahol v zdaňovacom období príjmy zo živnosti vo výške 35 000 € a zaplatil povinné poistné a príspevky vo výške 1 500 €. Iné zdaniteľné príjmy v zdaňovacom období nedosiahol. Daňovník sa rozhodol uplatňovať výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP.

Pred novelou ZDP

 

Po novele ZDP

 

Príjem = 35 000 €

Výdavok = (35 000 € x 40%) max 5 040 € + 1 500 €

Základ dane = príjem – výdavok =

35 000 € – (5 040 € + 1 500 €) =

28 460 €

 

Príjem = 35 000 €

Výdavok = (35 000 € x 60%) max. 20 000 € + 1 500 €

Základ dane = príjem – výdavok =

35 000 € – (20 000 € + 1 500 €) =

13 500 €

 


Daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, získal živnostenské oprávnenie v septembri a dosiahol v zdaňovacom období príjmy zo živnosti vo výške 10 000 €. Iné zdaniteľné príjmy v zdaňovacom období nedosiahol. Daňovník sa rozhodol uplatňovať výdavky percentom z príjmov

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk