dnes je 2.8.2021

Input:

Zmeny v platení preddavkov fyzických osôb od 1. 1. 2015

28.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8 Zmeny v platení preddavkov fyzických osôb od 1. 1. 2015

Ing. Miroslava Brnová; Ing. Viera Mezeiová

Preddavok na daň z príjmov je povinná platba na daň, ktorá sa platí počas zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto zdaňovacie obdobie nie je ešte známa. Platenie preddavkov je upravené v § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) a vychádza z poslednej známej daňovej povinnosti. Práve v prípade výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti dochádza s účinnosťou od 1. 1. 2015 k podstatnej zmene, ktorá má zjednodušiť platenie preddavkov u daňovníka a zároveň zúžiť okruh daňovníkov, ktorých sa platenie preddavkov bude týkať.

Fyzická osoba platí preddavky na preddavkové obdobie, v ktorom je daňovník povinný platiť preddavky na daň. Preddavkovým obdobím je obdobie začínajúce od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. Pri platení preddavkov na preddavkové obdobie roka 2015 je to obdobie od 1. apríla 2015 do 31. marca 2016, ak daňovník neoznámi predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.

Podľa § 51c ods. 1 ZDP sa preddavok na daň platí miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň, zaplatené na toto zdaňovacie obdobie, započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Povinnosť platenia preddavkov závisí od výšky poslednej známej daňovej povinnosti, pričom ak:

Posledná známa daňová povinnosť < 2 500 eur

 

 

neplatí preddavky

 

 

Posledná známa daňová povinnosť > 2 500 eur < 16 600 eur

 

 

platí štvrťročné preddavky

 

 

Posledná známa daňová povinnosť > 16 600 eur

 

 

platí mesačné preddavky

 

 

Práve pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti dochádza s účinnosťou od 1. 1. 2015 k významnej zmene, a to v tom smere, že posledná známa daňová povinnosť sa nebude počítať zo základu dane daňovníka, t. j. zo základu dane z príjmov, vypočítaného podľa § 4 ZDP z čiastkových základov dane z prímov podľa § 5 až 8 ZDP, ale len zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti (§ 5ZDP), príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti zníženej o daňovú stratu (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) a z príjmov z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 3 a 4 ZDP). Uvedenou úpravou sa zabezpečí platenie preddavkov len z príjmov podľa § 5 a § 6 ZDP. Zároveň sa však ruší možnosť odpočítania dane zaplatenej v zahraničí, ktorá bola započítavaná na úhradu daňovej povinnosti daňovníka na území SR, ak dosahoval príjmy v zahraničí, ktoré mu tam boli zdanené a preddavku na daň podľa § 43ZDP, ktorú si mohol odpočítavať ako preddavok na daň.

Poslednou známou daňovou povinnosťou podľa § 34 ods. 5 ZDP na výpočet preddavkov na daň v preddavkovom období je od 1. 1. 2015 daň vypočítaná zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 ZDP, § 6 ods. 1 a 2 ZDP zníženého o odpočet daňovej straty a z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 ZDP, uvedeného v poslednom daňovom priznaní, zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP, platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane podľa § 15 ZDP, platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o daňový bonus.


Daňovník za zdaňovacie obdobie roka 2014 vykáže základ dane vo výške 50 000 eur (nemal nárok na nezdaniteľné časti), pričom jeho daň je vo výške 9 500 eur (50 000 x 19% sadzba dane). Neuplatňuje daňový bonus.

Daňové priznanie podá v zákonom stanovenom termíne do 31. 3. 2014.

Preddavky na preddavkové obdobie (PO) od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016 sa vypočítajú ako

Základ dane (ZD).......................................................... 50 000 eur

odpočíta sa nezdaniteľná časť ZD na daňovníka (NČ)

platná na zdaňovacie obdobie r. 2015 ................ 3 803,33 eura

Zo ZD zníženého o NČ sa vypočíta daň sadzbou dane podľa § 15 ZDP = posledná známa daňová povinnosť.................................................46 196,67 eura

ZD z DP za r. 2013

 

 

r. 73 + r. 71 + 72 alebo

r. 73 + r. 71 + 72 – r. 82 (čísla riadkov zodpovedajú riadkom v novom tlačive DP k dani z príjmov FO za rok 2014)

 

 

50 000

 

 

NČ na daňovníka na r. 2015

 

 

3 803,33

 

 

ZD po uplatnení NČ

 

 

46 196,67

 

 

Daň podľa § 15 platná na ZO 2014

 

 

19% zo sumy 35 022,31eura

 

 

6 654,2389

 

 

25% zo sumy 14 977,69 eura

 

 

3 744,4225

 

 

výsledná daň

 

 

10 398,66

 

 

PZDP pre platenie preddavkov na PO r. 2014

 

 

10 398,66 > 2 500 eur

platí preddavky

 

 

Preddavky na PO r. 2014

 

 

štvrťročné 2 599,66 eura

 

 

Daňovník bude platiť štvrťročné preddavky vo výške 2 599,66 eura.

Na výšku nezdaniteľnej časti nemá vplyv skutočnosť, aký základ dane vykázal daňovník v poslednom daňovom priznaní.

Pre uvedený účel je podstatné, či daňovníkovi na predmetnú nezdaniteľnú časť základu dane vzniká nárok, to znamená, že je potrebné plne rešpektovať ustanovenie § 11 ods. 6 ZDP, v súlade s ktorým sa základ dane neznižuje o sumu vypočítanú podľa § 11 ods. 2 ZDP, ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku (ďalej len "dôchodok"), alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období, a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma, o ktorú sa znižuje základ dane podľa § 11 ods. 2 ZDP. Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje uvedenú sumu, zníži sa základ dane podľa § 11 ods. 2 ZDP len vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú sa znižuje základ dane podľa cit. ustanovenia a vyplatenou sumou dôchodku.

Ak daňovník bol k 1. januáru 2014 poberateľom dôchodku a suma dôchodku vyplateného za rok 2014 v úhrne:

  • presiahla sumu 3 803,33 eura (suma nezdaniteľnej časti základu dane platná na zdaňovacie obdobie, na ktoré sa platia preddavky, t. j. na zdaňovacie obdobie roka 2015), potom pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti na platenie preddavkov v roku 2015 od začiatku nového preddavkového obdobia základ dane za rok 2014 sa neznižuje o nezdaniteľnú časť na daňovníka,

  • nepresiahla sumu 3 803,33 eura, potom pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti na platenie preddavkov v roku 2015 od začiatku nového preddavkového obdobia základ dane za rok 2014 sa zníži len vo výške rozdielu medzi sumou 3 803,33 eura a vyplatenou sumou dôchodku za rok 2014.


Za zdaňovacie obdobie roka 2014 vykázal daňovník, ktorý je od roku 2013 poberateľom starobného dôchodku, základ dane vo výške 20 000 eur. Za rok 2014 mu bol vyplatený starobný dôchodok v sume 3 200 eur. Keďže suma poberaného dôchodku nie je vyššia ako nezdaniteľná časť platná na rok 2015, čo je suma vo výške 3 803,33 eura, daňovník si môže pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti odpočítať od základu dane nezdaniteľnú časť vo výške rozdielu medzi sumou 3 803,33 eura a výškou daňovníkom poberaného dôchodku (3 200 eur), čo je suma 603,33 eura.

Podľa § 34 ods. 5 ZDP sa posledná známa daňová povinnosť nemení (neprepočítava) v dôsledku podania dodatočného daňového priznania a nemení sa ani vtedy, ak daňovníkovi dorubí daň správca dane. Daňovník však môže v takomto prípade požiadať správcu dane o určenie preddavkov inak.

Pri zmene poslednej známej daňovej povinnosti z podaného daňového priznania v bežnom zdaňovacom období k začiatku preddavkového obdobia sa preddavky na daň splatné do začiatku tohto preddavkového obdobia nemenia.

Ak sú preddavky na daň zaplatené do zmeny poslednej známej daňovej povinnosti vyššie ako preddavky na daň, vypočítané z podaného daňového priznania, suma preddavkov na daň zaplatená do začatia preddavkového obdobia, ktorá prevýši sumu preddavkov na daň, vypočítanú z podaného daňového priznania, sa buď

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk