dnes je 1.3.2021

Input:

Živnostenské konanie - postup pri získaní živnostenského oprávnenia

23.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5 Živnostenské konanie - postup pri získaní živnostenského oprávnenia

Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Spoločnosť s ručením obmedzeným ako obchodná spoločnosť je právnickou osobou založenou spravidla za účelom podnikania. Podnikanie definuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „OBZ“) v ustanovení § 2 ods. 1 ObchZ ako sústavnú činnosť vykonávanú samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku. Podnikateľom sa pre účely OBZ v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 ObchZ rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.


Spoločnosť s ručením obmedzeným vzniká zápisom do obchodného registra, teda je v zmysle vyššie uvedeného zákonného ustanovenia považovaná za podnikateľa, a to bez ohľadu na to, na základe akého oprávnenia podnikateľskú činnosť vykonáva. V podmienkach podnikania na území SR je najrozšírenejším druhom vykonávania podnikateľskej činnosti práve podnikanie na základe živnostenského oprávnenia. Podmienky získania živnostenského oprávnenia, prevádzkovania živností, rozsah živnostenského oprávnenia a spôsob jeho zániku, ako aj kontrolu nad dodržiavaním povinností pri prevádzkovaní živností podrobne upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „živnostenský zákon“). V dôsledku účinnosti zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu, t.j. od 01.06.2010 došlo k novelizácii zákona o živnostenskom podnikaní, a tým k výrazným zmenám v legislatívnej úprave podnikania na základe živnostenského oprávnenia, ktoré spočívali najmä v nasledovnom:

  • zmena v klasifikácii živností (zrušenie koncesovaných živností)

  • zavedenie princípu ohlásenia živností pre všetky živnosti (zrušenie „povoľovania“ živnosti)

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk