dnes je 10.8.2020

Input:

Zdaňovanie príjmov SZČO zo zahraničia

2.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.5.3.5 Zdaňovanie príjmov SZČO zo zahraničia

Ing. Jozef Pohlod

Pokiaľ má SZČO bydlisko na území SR, považuje sa za rezidenta SR s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. d)  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Predmetom dane takéhoto daňovníka sú podľa § 2 písm. f) ZDP citovaného zákona príjmy plynúce tak na území SR, ako aj príjmy dosiahnuté zo zdrojov v zahraničí. Takýto daňovník, ako rezident SR, je povinný vyrovnať si v SR svoj celosvetový príjem, tzn. príjem plynúci zo zdrojov na území SR, ako aj príjem zo zdrojov v zahraničí. Daňové priznanie je povinný podať v prípade, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie roka 2017 prekročia sumu vo výške 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP zákona (čo je 100 násobok sumy životného minima), resp. ak vykáže daňovú stratu. Povinnosť podať daňové priznanie má aj vtedy, ak za zdaňovacie obdobie dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti na osobu podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP zákona (pre rok 2017 je to suma 1901,67 eura).

Zdaňovanie príjmov rezidenta SR, ktoré plynú zo zdrojov v zahraničí, sa v prípade:

  • zmluvných štátov, t. j., ak ide o štáty, s ktorými má SR uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, riadi príslušnou zmluvou a zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Podmienkou uplatnenia zmluvy je preukázanie daňovej rezidencie do termínu výplaty, poukázania alebo pripísania príjmu daňovníkovi, t. j. rezidentovi SR,

  • nezmluvných štátov, t. j. štátov, s ktorými SR nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, bude zdaňovanie jeho príjmov podliehať výlučne ustanoveniam zákona o dani z príjmov. V takomto prípade môže nastať aj skutočnosť, že príjem zo zdrojov v zahraničí môže byť na území SR zdanený druhýkrát (prvýkrát môže byť zdanený v štáte zdroja).

SR má v súčasnosti uzatvorenú zmluvu so 66 zmluvnými štátmi. Aby sa zabránilo dvojitému zdaneniu príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí, v prípade zmluvných štátov sa takáto situácia rieši v daňovom priznaní, kde sa aplikuje príslušný rámec zmluvy. Eliminácia dvojitého zdanenia sa rieši buď metódou zápočtu dane, alebo metódou vyňatia príjmov. Akú metódu rezident SR použije, závisí od konkrétnej zmluvy, t. j. od štátu zdroja, charakteru príjmu a uzatvorenej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a týmto štátom. Táto problematika spadá v zmluvách do článku „Metódy na vylúčenie dvojitého zdanenia”.

V prípade príjmu zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania plynúceho zo štátu, s ktorým SR nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, sa dvojité zdanenie zamedzí metódou vyňatia príjmu, ak predmetný príjem bol v tomto nezmluvnom štáte preukázateľne zdanený podľa jeho legislatívy.

Príklad
Pán AD podniká ako SZČO na území SR v stavebnej činnosti. Keďže počas mesiacov január až marec nemal žiadnu zákazku, zamestnal sa ako zamestnanec v sklade v spoločnosti so sídlom v Českej republike, pričom zmluvu uzatvoril na dobu 7 mesiacov. Zamestnávateľ v ČR mu z príjmu každý mesiac zrazil daň. Jeho príjmy za 7 mesiacov /neuvažujeme s poistením/ boli nasledovné:

Hrubý príjem zo závislej činnosti: 140 000 CZK

zrazená daň spolu: 25 200 CZK

Po návrate podnikal na území SR a dosiahol príjem z podnikania vo výške 40 000 EUR, pričom výdavky predstavovali čiastku 32 000 EUR.

SR má uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia s Českou republikou č. 238/2003 Z.z.. Pri príjmoch zo závislej činnosti sa používa metóda vyňatia príjmov. Daňovník podáva daňové priznanie typ B, pričom sa vyčísli základ dane dosiahnutý z podnikania v SR ako aj príjem zo zvislej činnosti dosiahnutej na území ČR. Pre účely prepočtu CZK na EUR použije priemerný ročný kurz, ktorý bol 26,420 CZK/EUR

Suma príjmov zo závislej činnosti za rok zo zdrojov na území ČR: 5 299,01 EUR 
Základ dane z podnikania na území SR: 8 000,00 EUR 
Spolu základ dane: 13 299,01 EUR 
Nezdaniteľná časť na daňovníka 3 803,33 EUR 
Základ dane znížený o nezdaniteľnú časť 9 495,68 EUR 
Daň 19 % 1 804,17 EUR 
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk