dnes je 30.9.2020

Input:

Zdaňovanie podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou a podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou

9.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.2.12 Zdaňovanie podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou a podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou

Ing. Marcela Prajová

Ustanovenie § 3 ods. 1 ZDP, v ktorom je vymedzený predmet dane fyzickej osoby sa s účinnosťou od 01.01.2017 doplnilo o nové písmeno g), podľa ktorého predmetom dane je:

• podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou alebo

• podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou.

Nadväzne na zmenu v ustanovení § 3 ods. 1 ZDP bolo z § 3 ods. 2 ZDP vypustené písmeno d), podľa ktorého boli vyššie uvedené plnenia vylúčené z predmetu dane.

Ustanovenie § 9 ods. 1 ZDP sa doplnilo o písmeno n), podľa ktorého je od dane oslobodený podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou a podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, ak v príslušnom zdaňovacom období nepresiahne 500 € od jednotlivého pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou. Zdaniteľným príjmom bude takto vymedzený príjem len v prípade, ak bude vyšší ako 500 € od jednotlivého pozemkového spoločenstva v príslušnom zdaňovacom období, a to v sume prevyšujúcej túto čiastku.

Z príjmov vymedzených v § 3 ods. 1 písm. g) ZDPplynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky fyzickej osobe – daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, okrem príjmov podľa § 3 ods. 1 písm. g) ZDP oslobodených od dane podľa § 9 ZDP, sa v súlade s § 43 ods. 3 písm. r) ZDP daň vyberá zrážkou, pričom daň sa v súlade s § 43 ods. 1 písm. a) ZDP vyberá vo výške 7 %.

V súlade s § 43 ods. 5 písm. d) ZDP základom dane pre daň vyberanú zrážkou z príjmov uvedených v § 43 ods. 3 písm. r) ZDP je podiel na likvidačnom zostatku znížený o hodnotu splateného vkladu zistenú podľa § 25a písm. c) až f) ZDP za každý podiel jednotlivo, pričom ak je hodnota jednotlivého splateného vkladu vyššia ako podiel na likvidačnom zostatku, na rozdiel sa neprihliada. Pri splatenom vklade obstaranom do 31.12.2015 sa v súlade s prechodným ustanovením § 52zi ods. 9 ZDP ako daňový výdavok uplatní hodnota splateného vkladu v ocenení stanovenom podľa príslušných ustanovení zákona účinných do 31.12.2015.

V nadväznosti na predmetné úpravy bolo do ZDP doplnené nové ustanovenie § 51e ZDP, podľa ktorého príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. g) ZDP s výnimkou príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ZDP plynúce zo zdrojov v zahraničí daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou sa budú zahŕňať do

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk