dnes je 29.10.2020

Input:

Zdaňovanie podielov na zisku, vyrovnacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku vyplatených fyzickej osobe - daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou

9.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.6.2.11 Zdaňovanie podielov na zisku, vyrovnacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku vyplatených fyzickej osobe – daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou

Ing. Marcela Prajová

Ustanovenie § 3 ods. 1 ZDP, v ktorom je vymedzený predmet dane fyzickej osoby sa s účinnosťou od 01.01.2017 doplnilo o nové písmeno e), podľa ktorého predmetom dane je:

• podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie:

- osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo

- členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva,

• podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,

• vyrovnací podiel,

• podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi, ak nejde o plnenia uvedené v § 3 ods. 1 písm. f) ZDP.

Za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem.

Nadväzne na zmenu v § 3 ods. 1 ZDP sa v ustanovení § 3 ods. 2 ZDP vypustilo písmeno c), podľa ktorého boli do 31.12.2016 vyššie uvedené príjmy vylúčené z predmetu dane.

Z príjmov vymedzených v § 3 ods. 1 písm. e) ZDPplynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky fyzickej osobe – daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou sa v súlade s § 43 ods. 3 písm. r) ZDP daň vyberá zrážkou, pričom daň sa v súlade s § 43 ods. 1 písm. a) ZDP vyberá vo výške 7 %.

V súlade s § 43 ods. 5 písm. d) ZDP základom dane pre daň vyberanú zrážkou z príjmov uvedených v § 43 ods. 3 písm. r) ZDP je vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku znížený o hodnotu splateného vkladu zistenú podľa § 25a písm. c) až f) ZDP za každý podiel jednotlivo, pričom ak je hodnota jednotlivého splateného vkladu vyššia ako vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku, na rozdiel sa neprihliada. Pri splatenom vklade obstaranom do 31.12.2015 sa v súlade s prechodným ustanovením § 52zi ods. 9 ZDP ako daňový výdavok uplatní hodnota splateného vkladu v ocenení stanovenom podľa príslušných ustanovení ZDP účinných do 31.12.2015.

V nadväznosti na predmetné úpravy bolo do ZDP doplnené nové ustanovenie § 51e ZDP, podľa ktorého príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. e) ZDP plynúce zo zdrojov v zahraničí daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou sa budú zahŕňať do osobitného základu dane pri podaní daňového priznania, pričom ak bude daňovníkovi – fyzickej osobe s neobmedzenou daňovou povinnosťou vyplatený predmetný príjem:

• daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou s výnimkou daňovníka nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) ZDP, zdaní sa tento príjem ako súčasť osobitného základu dane pri podaní daňového priznania podľa § 32 ZDPsadzbou dane 7 %

• daňovníkom nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) ZDP, zdaní sa tento príjem ako súčasť osobitného základu dane pri podaní daňového priznania podľa § 32 ZDPsadzbou dane 35 %

Základom dane je hrubý príjem okrem vyrovnacieho podielu alebo podielu na likvidačnom zostatku, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane po znížení o hodnotu splateného vkladu zistenú podľa § 25a písm. c) až f) ZDP za každý podiel jednotlivo, pričom ak je hodnota splateného vkladu vyššia ako vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku, na rozdiel sa neprihliada. Pri splatenom vklade obstaranom do 31.12.2015 sa v súlade s prechodným ustanovením § 52zi ods. 9 ZDP ako daňový výdavok uplatní hodnota splateného vkladu v ocenení stanovenom podľa príslušných ustanovení ZDP účinných do 31.12.2015.

Ak takýto príjem plynie daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou zo štátu, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, postupuje sa pri zamedzení dvojitého zdanenia podľa tejto zmluvy, s výnimkou uvedenou v § 45 ods. 3 písm. c) ZDP, pričom ak sa uplatňuje metóda zápočtu dane, daň zaplatená v druhom zmluvnom štáte sa započíta na úhradu dane najviac sumou, ktorá môže byť v druhom zmluvnom štáte vyberaná v súlade s touto zmluvou.

Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e ZDP sa uvádzajú v prílohe č. 2 daňového priznania typ B, v ktorej sa vypočíta daň z osobitného základu dane podľa § 51e ZDP. Zároveň sa v prílohe č. 2 zamedzí dvojitému zdaneniu príjmov, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e ZDP. Daň z osobitného základu dane podľa § 51e ZDP uvedená na riadku 28 Prílohy č. 2 sa následne započíta do sumy na riadku 105 v IX. oddiele.

Zdanenie príjmov fyzickej osoby, daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, vymedzených v § 3 ods. 2 písm. e) ZDP vyššie uvedeným spôsobom sa použije v súlade s ustanovením:

§ 52zi ods. 5 písm. a) ZDP na:

- podiel na zisku (dividendu) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva,

- podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi, ak nejde o plnenia uvedené v § 3 ods. 1 písm. f) ZDP

vykázaný za zdaňovacie

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk