dnes je 3.6.2020

Input:

Zavedenie hybridných nesúladov medzi závislými osobami od 1.1.2020

17.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.56 Zavedenie hybridných nesúladov medzi závislými osobami od 1.1.2020

Ing. Peter Horniaček

Novela zákona o dani z príjmov obsahuje nielen spresňujúce body, ktoré reagujú na prax, ale prináša pre daňovníkov aj viacero noviniek v zdanení. Jednou z nich je pomerne ťažká téma hybridných nesúladov, ktorá sa bude týkať špeciálnych transakcií medzi závislými osobami.

Zavedenie hybridných nesúladov do zákona o dani z príjmov predpokladá európske právo cez Smernicu ATAD 2, ktorá obsahuje pravidlá týkajúce sa hybridných nesúladov s tretími krajinami, ak aspoň jedna zo zúčastnených strán je právnickou osobou, ktorá je daňovníkom alebo v prípade reverzných hybridov subjektom v členskom štáte. Implementácia tejto smernice sa zároveň dopĺňa do Prílohy č. 2 do zoznamu právne záväzných aktov Európskej únie preberaných do zákona o dani z príjmov.

Tieto pravidlá sa vzťahujú na situácie, ktoré vznikajú medzi daňovníkom, ktorý je právnickou osobou a jeho závislými osobami predovšetkým daňovníkom a jeho závislou osobou, ústredím a jeho stálou prevádzkarňou, alebo medzi stálymi prevádzkarňami toho istého daňovníka. Nesúlady sa vzťahujú aj na nezávislé osoby, ktoré sú súčasťou štruktúrovanej schémy. Štruktúrovanou schémou sa rozumejú kroky, ktoré vedú k hybridnému nesúladu medzi závislými osobami, ktorých výsledky sú premietnuté do výhodnejších podmienok uplatňovaných aj voči nezávislým osobám. Štruktúrovanou schému sa rozumie aj súbor opatrení, ktoré boli nastavené tak, aby vytvorili hybridný nesúlad okrem situácie, kedy daňovník alebo závislá osoba nemohli vedieť, že dôjde k hybridnému nesúladu a nezdieľali výhody plynúce z výsledkov týchto nesúladov.

Základným výsledkom hybridných nesúladov môže byť odpočet výdavku, nákladu alebo straty bez jeho zahrnutia do zdaniteľných príjmov alebo výnosov alebo viacnásobný odpočet výdavkov u viacerých závislých osôb.

Novela zákona obsahuje pravidlá, ktoré majú zamedziť vzniknutým hybridným

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk