dnes je 28.10.2020

Input:

Záväzky z obchodného styku a ich účtovanie

15.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9.1.4 Záväzky z obchodného styku a ich účtovanie

Prof. Ing. Anna Baštincová Csc., Ing. Ivana Glazelová

Záväzkami z obchodného styku rozumieme také záväzky, ktoré vznikajú z dodávok výrobkov, tovarov, prác a služieb vykonávaných v rámci predmetu činnosti podnikateľa FO. Medzi záväzky z obchodného styku patria aj prijaté uznané reklamácie a prijaté preddavky.

Záväzky z obchodného styku sú preukázané zvyčajne dodávateľskými faktúrami, obchodnými zmluvami alebo daňovými dokladmi, ak je podnikateľ platiteľom DPH. Do doby zaplatenia sú evidované v knihe záväzkov. Úhrady záväzkov sú výdavkami v okamihu zaplatenia. Či ide o výdavok daňovo uznateľný závisí od vecného obsahu prijatého plnenia, ktorého sa záväzok dotýka.


Podnikateľovi R. Mokrému (neplatiteľovi DPH), ktorého predmetom činnosti sú servisné a opravárenské práce, vznikli počas mesiaca august aj tieto druhy záväzkov:

  • 1.8. faktúra za prenájom nebytových priestorov za august 600 €

  • 5.8. faktúra od Empa, s.r.o. za osobný automobil 11 200 €

  • 7.8. záväzok voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni za zákonné poistné podnikateľa - za mesiac júl 430 €

  • 8.8. úhrada poistného Sociálnej a zdravotnej poisťovni za podnikateľa 430 €

  • 10.8. úhrada faktúry za prenájom nebytových priestorov 600 €

  • 23.8. úhrada faktúry za osobný automobil 11 200 €

  • 26.8. faktúra od Horz, s.r.o. za materiál 5 650 €

Peňažný denník

dátum  text  Príjmy PPv hotov./BÚ  Výdaj PPv hotov./BÚ  PríjmyUZN/NEU  VýdavkyUZN/NEU  Ostatné účtov. knihy  
1.8.  Fa za prenájom - za august      +600 Kniha záväzkov  
5.8.  Fa za osobný automobil      +11 200Kniha záväzkov  
7.8.  Poistné podnikateľa za mesiac júl      +430 Kniha záväzkov  
8.8.  Úhrada poistného SP a ZP za júl   430   430/UZN  -430 Kniha záväzkov  
10.8.  Úhrada fa za prenájom   600   600/UZN  -600 Knihazáväzkov  
23.8.  Úhrada fa za automobil   11 200   11 200/NEU  -11 200 Kniha záväzkov.  
26.8.  Fa za materiál      +5 650 Kniha záväzkov.  

Záväzky v cudzej mene

Záväzky pri svojom vzniku môžu byť vyjadrené v eurách alebo aj v cudzej mene. Záväzky v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá podľa ustanovenia § 24 ods. 2 ZOÚ:

  • v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu,

  • v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je vznik záväzku a úhrada záväzku. Pri vzniku zaevidujeme do knihy záväzkov záväzok prepočítaný na eurá a zároveň aj v cudzej mene. Záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítajú na eurá referenčným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS (ďalej len referenčný kurz) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ak má účtovná jednotka účet vedený v eurách, v peňažnom denníku sa zaúčtuje úhrada záväzku v eurách a ocení sa kurzom príslušnej banky. Ak má účet vedený v cudzej mene, úhradu záväzku zaúčtuje v peňažnom denníku a prepočíta na eurá referenčným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu úhrady, váženým aritmetickým priemerom (VAP) alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku v cudzej mene sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku cudzej meny (FIFO). Pri prepočte úhrady faktúry v knihe záväzkov, ani v peňažnom denníku kurzový rozdiel nevznikne.


Podnikateľ prijal 19.7. faktúru za tovar od českého dodávateľa v sume 20 000 CZK. Faktúru uhradil 5.8. z bankového účtu vedeného v CZK. Podnikateľ v knihe záväzkov ocení záväzok referenčným kurzom zo dňa 18.7. Pri prepočte úhrady faktúry z devízového účtu môže použiť referenčný kurz zo dňa 4.8. alebo metódu VAP alebo metódu FIFO.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa záväzky v cudzej mene prepočítavajú aktuálnym referenčným kurzom k 31.12. O rozdieloch z tohto precenenia sa neúčtuje v peňažnom denníku, ale len v knihe záväzkov. Účelom precenenia záväzkov v cudzej mene aktuálnym kurzom je, aby boli záväzky v účtovnej závierke vykázané reálne.


Kurzový rozdiel sa neúčtuje v peňažnom denníku s výnimkou kurzového rozdielu podľa § 10 ods. 28 a § 17 ods. 6 postupov účtovania v JÚ.

Ide o

  • Podľa § 10 ods. 28 postupov účtovania v JÚ o kurzové rozdiely vznikajúce pri postupnej úhrade a postupnej úhrade dlhodobého majetku v cudzej mene, ktoré sa účtujú v rámci uzávierkových účtovných operácií podľa

a) § 4 ods. 6 písm. e) šiesteho bodu (ostatné daňové výdavky), ak

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk