dnes je 23.4.2021

Input:

Zamedzenie dvojitého zdanenia v prípade príjmov zo zahraničia

8.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.5.3.4 Zamedzenie dvojitého zdanenia v prípade príjmov zo zahraničia

Mgr. Jana Takáčová; Ing. Peter Horniaček

Samostatne zárobkovo činné osoby majú často príjmy aj zo zahraničia. Pri ich vykazovaní a platení daní je vždy potrebné dôsledne si určiť, či majú ako daňovníci postavenie rezidenta SR, a teda či sú daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

Za rezidenta SR sa pritom považuje občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach a do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu a zároveň je povinný vysporiadať si svoj celosvetový príjem v Slovenskej republike. Fyzická osoba má na území SR bydlisko, ak má možnosť ubytovanie, ktoré neslúži len na príležitostné ubytovanie, a so zreteľom na všetky súvisiace skutočnosti a okolnosti vrátane osobných väzieb a ekonomických väzieb fyzickej osoby k územiu SR je zrejmý zámer fyzickej osoby sa v tomto bydlisku trvale zdržiavať. Uvedené doplnenie kritéria bydliska pri posudzovaní rezidencie FO bolo do ZDP doplnené novelou ZDP č. 344/2017 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2018, t. u. pri podaní daňového priznania za rok 2017 sa ešte neuplatní.

Daňovníci – rezidenti SR majú povinnosť podať daňové priznanie v prípade, ak sú ich celkové zdaniteľné príjmy za jedno zdaňovacie obdobie vyššie ako 1 901,67 eur alebo vykazujú daňovú stratu.

Slovenská republika má v rámci medzinárodných vzťahov s krajinami sveta uzavreté zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, vďaka ktorým nedochádza k zdaneniu príjmov u nás a aj v štáte, v ktorom vznikli, a teda nie sú zdanené dvakrát. Postup pri zamedzení dvojitého zdanenia upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”) a jeho § 45 ZDP. V prípade, že majú štáty uzavretú aj medzinárodnú zmluvu tohto druhu, postupuje sa podľa tejto zmluvy a zákona o dani z príjmov, pričom metódu, ktorá sa pri zamedzení dvojitého zdanenia použije pri konkrétnej krajine, upravuje zmluva. V prípade, kedy medzinárodná zmluva s niektorou krajinou uzavretá nie je, postupuje sa podľa zákona o dani z príjmov a jeho ustanovení.

Metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia sú dve:

1. metóda zápočtu dane,

2. metóda vyňatia príjmov.

Podľa prvej metódy si daňovník daň, ktorú zaplatil v zahraničí, započíta do úhrady dane a ak bola uhradená daň nižšia, ako daň vypočítaná u nás, rozdiel je povinný doplatiť. V opačnom prípade, a teda ak bola zaplatená daň vyššia, ako daň vypočítaná v SR, bude mu rozdiel vrátený.

Pri druhej metóde uvedie daňovník príjmy, ktoré boli preukázateľne zdanené v zahraničí, pri podaní daňového priznania. Zo zdanenia sa tieto príjmy vyjmú a neplatí sa z nich žiadna daň.


Daňovník s bydliskom na Slovensku (rezident SR) bol v roku 2017 zamestnaný u rakúskeho zamestnávateľa. Túto prácu vykonával v Rakúsku. Kde je tento daňovník povinný zdaniť svoj príjem zo zamestnania?

V zmysle článku 15 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk