dnes je 25.2.2021

Input:

Zálohové platby v jednoduchom účtovníctve

28.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.09.1.1 Zálohové platby v jednoduchom účtovníctve

Ing. Ján Mintál

V podnikateľskej praxi sa možno bežne stretnúť s určitou formou predfaktúr, ktoré sa vystavujú pred dodaním tovaru či služby, pričom ich úlohou je slúžiť ako zabezpečovací nástroj na zaplatenie dodávky. Označujú sa ako zálohové faktúry, preddavkové faktúry, tzv. „proforma” faktúry resp. predfaktúry. Všetky tieto spomínané doklady sú však nedaňovými dokladmi, pretože neobsahujú údaje podľa § 74 ZDPH zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. (ďalej iba „zákon o DPH”).

V rámci jednoduchého účtovníctva, ktoré je založené na tzv. hotovostnom princípe, príjmy a výdavky účtuje účtovná jednotka vždy v tom účtovnom období, v ktorom dôjde k ich úhrade alebo inkasu. Uvedené konštatovanie vyplýva z poslednej vety ustanovenia § 3 ods.2 ZoÚ zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej iba „zákon o účtovníctve”).

Pri účtovaní preddavkov sa tak vychádza zo zákona o účtovníctve a z opatrenia MF SR č.MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v z.n.p. (ďalej iba „postupy účtovania v JÚ”). U platiteľov DPH je samozrejme potrebné pri účtovaní prijatých resp. uhradených preddavkov rešpektovať aj ustanovenie § 19 ods. 4 ZDPH.

V zmysle § 19 ods. 1 postupov účtovania v JÚ okrem iného platí, že v účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa daň z pridanej hodnoty účtuje v knihe pohľadávok, knihe záväzkov a v pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty. Podľa jednotlivých účtovných prípadov sa účtuje o práve na odpočítanie dane z pridanej hodnoty alebo o povinnosti platiť daň z pridanej hodnoty v pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty. Výsledný vzťah voči správcovi dane, ktorým je nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty, sa účtuje v knihe pohľadávok. Výsledný vzťah voči správcovi dane, ktorým je vlastná daňová povinnosť dane z pridanej hodnoty, sa účtuje v knihe záväzkov.

Napokon je potrebné poznamenať, že podľa § 19 ods. 5 postupov účtovania v JÚ sa pri účtovaní dane z pridanej hodnoty v peňažnom denníku pri čiastočnej úhrade záväzku alebo čiastočnom inkase pohľadávky postupuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky.


Podnikateľ– mesačný platiteľ DPH sa 3.októbra 2017 zmluvne zaviazal na dodanie reklamných služieb pre iného podnikateľa – mesačného platiteľa DPH za celkovú sumu 600 eur. Dodávateľ požadoval po podpise zmluvy úhradu zálohy na túto službu v sume 360 eur, ktorú 5.októbra 2017 aj obdržal. Dodanie reklamných služieb bolo ukončené 16.októbra 2017. Dodávateľ vystavil konečnú faktúru na reklamné služby 17. októbra 2017 (t.j. do 15.dní od prijatia zálohy).

Účtovanie u odberateľa reklamných služieb

1. Obdržanú preddavkovú faktúru vo výške 360,- Eur zaeviduje do evidencie záväzkov (o DPH v tomto momente účtovať nebude).

2. Úhradu požadovaného preddavku v sume 360,- Eur zaúčtuje do peňažného denníka medzi výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v druhovom členení „Služby”. Zároveň zaeviduje zánik záväzku 360,- eur v evidencii záväzkov.

3. Konečnú faktúru za reklamné služby, v ktorej je celková hodnota dodávky uvedená 600,- Eur (500,- eur základ a 100,- eur DPH) zaeviduje do evidencie záväzkov, s rozpisom na základ a DPH, pričom pri základe dane zaeviduje len rozdiel, o ktorý dodávateľ vyfakturoval viac ako bolo vyfakturované faktúrou k

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk