dnes je 30.9.2020

Input:

Zákon o dani z príjmov a medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

23.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.5.1 Zákon o dani z príjmov a medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Ing. Ida Gelatová; Ing. Ľudmila Hámošová, Ing. Peter Horniaček

Daň z príjmov fyzickej osoby, spôsob platenia a vyberania dane upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p (ďalej len „ZDP”). Pri posudzovaní zdaniteľnosti konkrétneho príjmu zo zahraničia je potrebné neustále mať na pamäti skutočnosť, že ZDP ustanovil nadradenosť medzinárodných zmlúv nad ustanoveniami zákona samotného za podmienok ustanovených v § 1 ods. 2ZDP.

Nadradenosť medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „zmluvy o ZDZ”) nad vnútroštátnym daňovým zákonom znamená, že zmluva má vyššiu právnu silu ako ZDP. Takáto zmluva určuje hranice platnosti ZDP a môže mať za následok vylúčenie postupu podľa daňového zákona, resp. jeho modifikáciu vo vzťahu k subjektom druhého zmluvného štátu. Aby mohol byť príjem zdanený v príslušnom štáte, musí nastať prienik jeho zdaniteľnosti podľa vnútroštátneho daňového predpisu a súčasne podľa zmluvy o ZDZ. Na druhej strane zmluva však neustanovuje daňovníkom žiadne nové povinnosti, ktoré by už neboli ustanovené vo vnútroštátnom daňovom predpise. Aktualizovaný zoznam štátov, s ktorými má SR uzatvorené zmluvy o ZDZ, zverejňuje Ministerstvo financií SR na svojej internetovej stránke. Ak SR nemá uzatvorenú zmluvu o ZDZ s príslušným štátom, pri zdaňovaní príjmov z takéhoto štátu sa postupuje v SR výlučne podľa ustanovení ZDP.

Rozsah daňovej povinnosti

Pre určenie rozsahu daňových povinností určitej osoby na území konkrétneho štátu je rozhodujúce stanovenie miesta jej daňovej rezidencie, čiže v ktorom štáte je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Výraz „rezident” používaný v medzinárodných zmluvách a výraz „daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou” vymedzený v ZDP označujú daňovníka, ktorý má v príslušnom štáte „celosvetovú daňovú povinnosť”. Daňoví nerezidenti (daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou) sú zdaňovaní len z príjmov zo zdrojov na území SR.

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou

Podľa § 2 písm. d)ZDP daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou je fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava. Trvalým pobytom je trvalý pobyt občana v mieste jeho stáleho bydliska na území SR (podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR a pobyt cudzinca na území SR na základe udeleného povolenia na trvalý pobyt podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov…). Bydliskom sa rozumie možnosť ubytovania fyzickej osoby, ktoré neslúži len na príležitostné ubytovanie, a so zreteľom na všetky súvisiace skutočnosti a okolnosti vrátane osobných väzieb a ekonomických väzieb fyzickej osoby k územiu SR je zrejmý zámer fyzickej osoby sa v tomto bydlisku trvale zdržiavať. Fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území SR, ak na území SR nemá trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach, pričom do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu.

Predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je podľa § 2 písm. f)ZDP príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.


Rezident SR je zamestnaný v Írsku. Počas pobytu v Írsku prenajíma svoj byt v SR. Účet v banke má otvorený v SR i v Írsku. Z ČR mu plynie príjem - licenčné poplatky za poskytnutie práva na publikovanie svojho literárneho diela. Nakoľko je rezidentom SR, všetky svoje celosvetové príjmy je povinný uviesť v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby v SR.

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou

Týmto daňovníkom je podľa § 2 písm. e)ZDP fyzická osoba, ktorá nemá na území SR trvalý pobyt, ani sa tu obvykle nezdržiava. Daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou je aj fyzická osoba, ktorá sa na území SR síce obvykle zdržiava, ale len na účely štúdia alebo liečenia, alebo ktorá hranice do SR prekračuje denne alebo v dohodnutých časových obdobiach len na účely výkonu závislej činnosti, ktorej zdroj je na území SR.

Predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je podľa § 2 písm. g) ZDP príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území SR taxatívne vymedzený v § 16ZDP.


Rezident SR si objednal projekt na rodinný dom u českého projektanta, ktorý prevzal cez internet podklady od objednávateľa a priebežne posielal objednávateľovi výstupy, koncepcie, vizualizácie a niekoľkokrát aj osobne vycestoval do SR z dôvodu potreby konzultácií. I napriek tomu, že boli tieto konzultácie vykonávané v SR a projekt bol odovzdaný v SR, rezident ČR vykonával činnosť v ČR,

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk