dnes je 19.4.2024

Input:

Základ dane

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.11.5 Základ dane a daňová strata

2.1.2017

5.3.11.5.1 Základ dane

Ing. Marcela Prajová

Vo všeobecnosti platí, že základom dane je v súlade s ust. § 2 písm. j) ZDP rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky vymedzené v § 19 ZDP, a to pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období, ak ZDP neustanovuje inak.

V súlade s ust. § 4 ods. 1 ZDPsa základ dane fyzickej osoby zistí ako súčet:

• čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane (§ 11 ZDP), a

• čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 a 8 ZDP.

Príjmy z kapitálového majetku nevstupujú do základu dane vymedzeného v § 4 ods. 1 ZDP, ale tvoria osobitný základ dane z príjmov z kapitálového majetku podľa § 7 ZDP.

V § 51e ZDP vymedzený osobitný základ dane z podielu na zisku (dividendy), vyrovnacieho